С декларация от Порто: ЕС ще се бори за нови работни места и намаляване на бедността

Създаване на нови работни места, намаляване на бедността, стремеж към достоен живот за всички, запазване на мерките за подкрепа заради ковид пандемията, насърчаване на социалния диалог.

Това са част от целите, залегнали в подписана на 7 май декларация след Социалната среща на върха в Порто, която бе  кулминация на Португалското председателство на Съвета на ЕС.

“Това е исторически момент”, каза премиерът на Португалия Антониу Коща, чиято страна е домакин на форума. Той, председателите на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския парламент Давид Сасоли и представители на работодателите, профсъюзите и гражданското общество подписаха Декларация от Порто за социалното измерение на ЕИ.

Предвид нарастването на безработицата и неравенствата вследствие на пандемията е важно ресурсите да се впрегнат там, където са най-необходими, за да укрепим нашите икономики и да фокусираме нашите усилия и политики върху равните възможности, достъп до качествени услуги, качествено създаване на работни места, предприемачество, квалификация и преквалификация и намаляване на бедността и изключването, гласи текстът.

Сасоли подчерта, че трябва да последват осезаеми, конкретни действия. Това е жизненоважно за нас, ако искаме да помогнем на нашите граждани да се измъкнат от тази ситуация, иначе трудностите само ще нарастват спираловидно, заяви той.

“Днешната декларация представлява символична повратна точка за Европа, с която тя започва да се връща на социалния път, заложен в учредителните договори. Визията, договорена от лидерите и социалните партньори, има потенциала да повиши работните и жизнените стандарти на хората на целия континент – но само ако обещанието на Социалния стълб се превърне в конкретни политики на европейско и национално равнище. Лидерите трябва да изпълнят лозунга на срещата на върха: време е за резултати”, коментира генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини.

Той подчерта, че напредъкът трябва да започне с възстановяване на хората от ковид кризата, което поставя спестяванията и създаването на качествени и добре платени работни места чрез мащабни публични инвестиции над строгите правила за контрол на дълга.

“Рестартирането на социална Европа е възможно само чрез фундаментална промяна на нашия икономически модел от такъв, основан единствено на преследване на печалби и производителност, към такъв, който се фокусира върху благосъстоянието на хората и зачита околната среда, социалната справедливост и индивидуалните и колективните права. Десетилетието на строги икономии направи Европа икономически по-бедна и политически по-разделена. Тази среща на върха трябва да постави началото на десетилетие на социален напредък, който не оставя никого назад”, каза още Визентини.

В подписаната декларация институциите на ЕС, португалското председателство и социалните партньори се споразумяха:

– да запазят извънредните мерки заради ковид, докато е необходимо;
– за приобщаващо, устойчиво, справедливо и богато на работни места възстановяване;
– насърчаване на достойни условия на труд и справедливо заплащане за всички;
– за укрепване на националните системи за социална закрила, за да се осигури достоен живот за всички;
– за насърчаване на равенството между половете, включително чрез премахване на разликата в заплащането между половете и гарантиране на правото на равно заплащане за труд с еднаква стойност.

Ето конкретни акценти от текста на декларацията:

“Живеем в безпрецедентни времена. Нашата обща амбиция за преход към екологична, социално справедлива и цифрова икономика ще определи начина на живот на хората в цяла Европа през следващите десетилетия, ще промени потреблението, разпределението, производството и моделите на работа. COVID-19 натоварва нашите системите за здравеопазване и изложи Европа на по-нататъшни мащабни промени в работните места, образованието, икономиката, системите за социална защита и социалната сфера.

– С увеличаването на безработицата и неравенството поради пандемията е важно да се насочат ресурсите там, където са най-необходими за укрепване на нашите икономики и да съсредоточим политическите си усилия върху равните възможности, достъпа до качествени услуги, качествените работни места създаване на качествени услуги, предприемачество, повишаване и преквалификация и намаляване на бедността и изключването.

– Ето защо това е подходящият момент за колективно утвърждаване и подкрепа на амбициозна програма за силна, устойчива и приобщаваща икономика и социално възстановяване и модернизация, която върви ръка за ръка с укрепване на европейския социален модел, така че всички хора да се възползват от екологичния и цифровия преход и да живеят достойно.

– 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права, провъзгласени през 2017 г. на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж в Гьотеборг, остават компас, който ни води към силно, устойчиво и приобщаващо възстановяване и към възходяща икономическа и социална конвергенция.

В този контекст ние приветстваме Плана за действие по Европейския стълб на социалните права, представен от Европейската комисия, и като използваме най-подходящите инструменти, призоваваме всички да се възползват от поуките от тази пандемия и да се присъединят към усилия:

– Да поддържат спешните мерки толкова дълго, колкото е необходимо, като същевременно насърчават стратегически подход за улесняване на създаването на нови качествени работни места и прехода от едно работно място към друго.

– Да мобилизират всички необходими ресурси – инвестиции и реформи – за излизане от ситуацията на икономическата и социалната криза, да се повиши устойчивостта на Европа към бъдещи кризи и да се засили конкурентоспособността на европейската икономика, основана на устойчив и приобщаващ растеж, достоен труд и социална справедливост, като се обърне специално внимание на екологичното, цифровото и технологичното овластяване на работниците,  предприятията и институциите, с акцент върху малките и средните предприятия и услугите от общ интерес.

– Да подкрепят лоялната и устойчива конкуренция на вътрешния пазар чрез иновации, качествени работни места, достойно заплащане, адекватни работни условия на труд, безопасни и здравословни работни места и околна среда, равнопоставеност. Да се предприемат мерки за подобряване на функционирането на пазарите на труда, така че да допринасят за устойчив икономически растеж, международна конкурентоспособност, да насърчават достойни условия на труд и справедливо заплащане на труда, да насърчават интеграцията на жените, младите хора и уязвимите категории на пазара на труда.

– Да предприемат мерки за укрепване на националните системи за социална закрила с цел осигуряване на достоен живот за всички, като същевременно се запази тяхната устойчивост.

– Да обръщат специално внимание на дейностите, общностите и хората, които са най-силно засегнати от засегнати от кризата в COVID-19 и нейните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни последици.

– Да насърчават автономния социален диалог като структуриращ компонент на Европейския социален модел и да го укрепват на европейско, национално, регионално, секторно и фирмено равнище, като се набляга на осигуряването на благоприятна рамка за колективното договаряне в рамките на различните модели, съществуващи в държавите-членки.

– Да насърчават равенството между половете, включително чрез премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете и да гарантират правото на равно заплащане за труд с еднаква стойност.

– Да разработват публични политики, които на съответното равнище да укрепват социалното сближаване, и се борят срещу всички форми на дискриминация, включително в сферата на труда, и насърчават равните възможности за всички, особено по отношение на децата, изложени на риск от бедност, възрастните, хората с увреждания, мигрантите, малцинствените групи и бездомните.

– Да насърчават гражданския диалог и да подкрепят дейностите на гражданското общество в прилагането на принципите на стълба.

Призоваваме Европейския съвет да одобри водещите цели за 2030 г. предложени от Европейската комисия в Европейския стълб на социалните права права и да насърчи:

– възстановяването на заетостта и създаването на качествени работни места като ключов елемент на икономическото и социалното развитие, за да се реализира целта за 2030 г. за постигане на равнище на заетост от поне 78%, което означава намаляване на заетостта поне наполовина разликата в заетостта между половете;

– инвестиции в умения, учене през целия живот и обучение в отговор на на икономиката и обществото, за да се постигне целта до 2030 г. поне 60 % от европейците годишно да участват в обучения и да се насърчи достъпът до основни цифрови умения за поне 80 % от хората на възраст между 16 и 74 години, като по този начин се стимулират квалификацията, преквалификацията и пригодността за заетост и иновации;

– адекватни политики за социално приобщаване и социална закрила до 2030 г., което да намали броя на хората, живеещи в бедност или социално изключване, с най-малко 15 милиона души (в сравнение с данните от 2019 г.), включително 5 милиона деца;

Призоваваме държавите членки да определят амбициозни национални цели, които да допринесат за постигането на европейските.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *