Сдружение „Младежки форум 21 век“ обучава млади предприемачи по екологичен бизнес и системи за управление на околната среда

Сдружение „Младежки форум 21 век“ проведе онлайн информационен ден на 30 март 2022 г. за представяне на резултатите, постигнати в рамките на проект “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за тарнсгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Проектът се изпълнява в партньоство от седем организации (3 от Гърция и 4 от България):  Гръцки национален младежки център (водещ партньор); Аграрен университет – Пловдив, Фонд за регионално развитие на Централна Македония; Сдружение „Младежки форум 21 век“, Еврорегион Нестос-Места, Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград и Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие.

Резултатите от изпълнението на проект „EnvironmentYou“ бяха представени от ръководителя на проекта от страна на Сдружение „Младежки форум 21 век“ – Даниела Алексиева-Стоянова.

През м.март 2022 г. успешно приключи изпълнението на проектните дейности, насочени към млади предприемачи и младежи, които проявяват интерес към развитие на екологичен бизнес и въвеждане на системи за управление на околната среда. Специфична целева група бяха малките и средни предприятия от сектор земеделие, управлявани от млади хора и реализиращи своята дейност на територията на област Смолян.

В рамките на проекта беше създадена целева онлайн обучителна платформа (http://mforum21.org/environmentyou/index.php/obuchitelna-platforma-2/), чрез която около 70 младежи от трансграничния регион успешно преминаха дистанционно обучение по екологичен бизнес и въвеждане на системи за управление на околната среда. Обучението има практико-приложен характер и е с продължителност от 80 учебни часа. Учебната програма съдържа 9 основни модула, разработени в контекста на Европейската зелена сделка: околна среда и природни ресурси; европейска и национална рамка за опазване на околната среда;  устойчиво земеделие; устойчиви селски райони и развитие на разнообразни бизнес модели; кръгова икономика и биобазирано общество; екоиновации; биологично земеделие и агроекология; системи за управление на околната среда; зелено и социално предприемачество, както и възможности за финансиране на екологичен бизнес в България. Обучението е напълно безплатно за обучаемите, като единственото изискване от отчетна гледна точка е наличието на регистрация в платформата и създаването на профил на обучаемия. След успешно преминат онлайн тест за оценка на знанията в края на дистанционното обучение обучаемите получават и сертификат за успешно завършено обучение.

Създадената онлайн обучителна платформа предполага нейното развитие и надграждане с нови модули и актуални теми в областта на развитието на екологичен бизнес в България и промените в законодателната рамка на национално и европейско ниво. Платформата ще остане отворена и безплатна за потребителите и след приключването на проекта, което ще даде възможност на повече представители на целевата група да придобият нови знания и компетенции по темите на екологичния бизнес и въвеждането на системи за управление на околната среда.

В рамките на проекта е разработена и специфична онлайн базирана Система за управление на околната среда (e-СУОС – https://environmentyou.au-plovdiv.bg/en/project/knowledge-center-2/), която пилотно се въвежда в микро-, малки и средни предприятия от трансграничния регион между България и Гърция, с цел проверка на функционалностите на отделните елементи на системата, тяхното валидиране и при необходимост – подобрение или оптимизация. Сдружение „Младежки форум 21 век“ консултира и въведе пилотно е-СУОС в 27 малки и средни предприятия от област Смолян, като преобладаваща част от тях реализират дейност в сектор земеделие.

Създаден е и Център на знанието в Смолян, който може да бъде посетен от потребителите както онлайн (http://mforum21.org/environmentyou/ ), така и присъствено на място на адрес: гр.Смолян, бул. „България“ №58. Младите хора и младите предприемачи от област Смолян могат да получат консултация (присъствена или онлайн) по няколко ключови теми от екипа от четирима консултанти на Сдружение „Младежки форум 21 век“, както следва:

  • Огнян Атанасов – законодателство в областта на околната среда, системи за управление на околната среда, безопасност и здраве при работа;
  • Валентина Васильонова – нови форми на предприемачество в сферата на зеленото и устойчиво земеделие; кръгова икономика и кръгови работни места; растителна защита, пестициди и защита на работещите;
  • Николай Лебанов – стартиране на бизнес в сферата на земеделието; екологични практики и стандарти в земеделието;
  • Ангел Кирянов – трудови права и социална защитa.

През м. ноември и декември 2021 г. сдружение „Младежки форум 21 век“ организира поредица от 4 обучителни семинара по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Семинарите се проведоха в хибриден формат (присъствено и онлайн), като участие взеха над 110 души, представители на целевата група на проекта. Всеки от участниците получи и сертификат за участие в обучителните семинари.

В периода 23-25 септември 2021 г. в област Смолян, сдружение „Младежки форум 21 век“ организира международно учебно посещение за обмен на добри практики в управлението на околната среда, еко земеделието и младежкото предприемачестно. Участие в събитието взеха 38 души – експерти и млади предприемачи от България и Гърция. Програмата включваше посещение на с.Момчиловци, с.Смилян, с.Гудевица, с.Гьоврен и Широка лъка.

Видеото от учебното посещение може да видите на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=Ak1Gam4J4yQ&t=13s.

Повече информация за проект „EnvironmentYou“ и реализираните от Сдружение „Младежки форум 21 век“ дейности е налична на интернет страницата на проекта (www.envionmentyou.eu), както и на www.mforum21.org  и www.mforum21.org/environmentyou.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *