Силвия Христова: Целта ни е синдикалните членове да имат 100% покритие с КТД

Силвия Стоянова – Христова е и.д. областен координатор на КНСБ в Благоевград. 

 

– Каква бе отминалата година за работещите в Благоевград и областта?

– Годината беше трудна, но динамична, имахме по много от всичко. Сложната ситуация, породена от пандемията Ковид-19 и последиците от нея, се отрази и върху работниците в Благоевградска област. Много фирми пуснаха работниците си в отпуск, други спираха работа или въвеждаха дистанционна такава.

Изпъкна необходимостта от дигитални умения за осигуряване на непрекъснатост в работата на предприятия и администрация.

За съжаление, в сравнение с останалите области на страната, област Благоевград е на последно място по показател средна брутна работна заплата. За третото тримесечие на 2021 г. тя е едва 999 лв.

– Влошава ли се ситуацията на пазара на труда в региона в началото на тази година?

– Не бих казала, че ситуацията на пазара на труда в региона се влошава. За област Благоевград при сравнение на 2021 г. спрямо 2020 г. е  налице ръст в броя на постъпилите на работа лица. Средно месечното равнище на безработица в Благоевградски регион, определено като дял на регистрираните безработни лица  към икономически активното население на възраст 15-64 г., е 9,1%. Същото бележи спад спрямо 2020 г., чиято стойност е била 10,9%. Задържа се наблюдаваната през последните години тенденция равнището на безработица да е по- високо в ДБТ-Разлог (16,8%) и ДБТ Гоце Делчев (10,7%). В останалите ДБТ равнището за безработица е  под средното за региона: ДБТ- Петрич (7,8%); ДБТ-Благоевград (6,2%) и ДБТ- Сандански (7%). Най-много освободени работници има в секторите услуги и индустрия. През изминалата 2021 г. няма освободени работници от работа поради масови уволнения.

Работодателите най-много търсят специалисти с работнически професии в сферата на шивашката, обувната, дървопреработващата промишленост и в сферата на услугите, на туризма – специалисти, владеещи минимум два чужди езика.

– Кои са приоритетите на регионалния съвет за 2022 г.?

– Основните приоритети на регионалния съвет в Благоевград са синдикализацията и колективното трудово договаряне. Нашата цел е синдикалните ни членове да имат 100% покритие от колективни трудови договори. Колективното трудово договаряне е от изключително значение за стимулиране на работещите да членуват в КНСБ и за подобряване на техните социални придобивки, заплащане, условия на труд, отпуски, допълнително материално стимулиране, нощен труд и др.

Някои от най- добрите примери за подписани колективни трудови договори през 2021 г. са:

  • БД „Спортни имоти” – Това е общинско предприятие, в което пет месеца след учредяването на СО успяхме да подпишем КТД. Договорено беше 10% увеличение на основните работни заплати на работниците и служителите, считано от 01.01.2021 г., средства за фонд ,,СБКО’’ в размер на 3% от начислените средства за основни работни заплати, работно облекло в размер на 250 лева годишно за всеки един работник или служител, основен платен годишен отпуск в размер на 24 работни дни. Постигнато бе споразумение и за други социални придобивки, като допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и работа през официалните празници.
  • Подписани бяха общински КТД в сферата на образованието за общините Благоевград, Петрич, Разлог, Банско, Хаджидимово и Кресна. Крайната ни цел е да има общински КТД в сферата на образованието във всички 14 общини от област Благоевград.
  • Друг добър пример е колективният договор в БЗ „ДДЯ и ДК“ – Благоевград, който традиционно се подписва от 2013 г. насам. В него, освен че се запазиха постигнатите през годините договорености относно отпуските на медицинските специалисти и немедицинския персонал, бе постигнато споразумение неучебните дни, по независещи от страните по трудово правоотношение причини, да се считат за платен служебен отпуск. Договорено бе допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% върху основното трудово възнаграждение на работника или служителя за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, като работодателят зачита изцяло придобития трудов стаж на работниците и служителите. Договорено бе още работодателят да изплаща по една брутна работна заплата на всички работници и служители в бюджетното звено за деня на детето – 1 юни, при реализирани икономии, както и за 7 април, Великденските, Коледните и Новогодишни празници.
  • Друг добър пример е РИМ – Благоевград. Синдикалната организация бе създадена след националния протест на работещите в музеите и галериите, който се проведе в края на 2015 г. Колективният договор продължава да се подписва и е добра практика в колективното трудово договаряне за областта. С подписването му бе постигнато увеличение на работните заплати, на основния и допълнителен платен годишен отпуск, както и увеличен размер на средствата за работно облекло.

– Какви задачи си поставяте в преговорите с работодателите за нови КТД, къде предстои да се сключат такива?

– Не можем да не отчетем и трудностите, които срещаме в преговорния процес и социалния диалог. В държавно делегираните дейности постигнахме много добри резултати, но в местната дейност и частния сектор има предизвикателства, които се надявам да преодолеем през 2022 г. Все още нямаме подписан КТД в Камерна опера, Биг бенд, ФА „ Пирин”. Това са културни институти, които са изцяло на местна издръжка на община Благоевград и поради затрудненото финансово положение на общината не можем да достигнем до споразумение през последните няколко години. Надяваме се това да се случи през тази година.

Основните задачи, които си поставяме в преговорите с работодателите са подписване на колективни трудови договори, надграждащи закона, съобразявайки се с последствията и за двете страни. Приоритетно договаряне на по-високи работни заплати. И не на последно място противопоставяне срещу антисиндикално поведение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *