Ситуацията на пазара на труда през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. постепенното намаление на новорегистрираните безработни, по данни на Агенцията по заетостта, доведе до коефициент на безработица  от преди пандемията с Ковид. За месец април равнището на регистрираната безработица е 6.1%  и спада на годишна база е с 2.8 процентни пункта – от 8.9% през април 2020 г. Равнището на регистрираната безработица в страната продължава да се понижава и през май, когато достигна 5.7%. Аналогични стойности последно са отчетени около средата на месец май 2019 г. – годината с най-ниско ниво на безработица и с най-високо равнище на заетост преди Ковид пандемията през 2020 г. Намалението на безработицата към края на май т.г. спрямо предходния месец е с 0.4%, а спадът на годишна база е с 3.3 процентни пункта – от 9% през май 2020 г. А през юни равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и достигна 5.2%, бележейки нови рекорди. Понижението спрямо предходния месец е с 0.5%, а спадът на годишна база е с 3.1 процентни пункта – от 8.3% през юни 2020 г.

 

  1. Безработни

Регистрираните безработни през април са 200 417, което е с 13 635 лица по-малко от март и с 92 393 лица по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 21 924 безработни лица, като намалението е с 3 255 лица спрямо март т. г. и с 65 139 спрямо април 2020 г.

През май регистрираните безработни са 186 047, което е с 14 370 лица по-малко от април и със 109 406 лица или с 37% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през май са се регистрирали нови 17 965 безработни лица, като намалението е с 3 959 лица спрямо предходния месец и с 13 513 спрямо май 2020 г.  А 512 души от групите на търсещите работа заети (учащи и пенсионери) са се регистрирали в бюрата по труда.

За месец юни регистрираните безработни са с 15 331 лица по-малко от май и са 170 716, което е и със 102 651 лица или с 37.6% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юни са се регистрирали нови 20 541 безработни лица, като увеличението е с 2 576 лица спрямо предходния месец, а спрямо юни 2020 г. се наблюдава спад от 5 874 лица. Търсещите работа от групите на учащи и пенсионери през месец са 838 души.

  1. Новозаети

През месец април е отчетено минимално намаление от 645 на започналите работа спрямо март и са били 24 502. Спрямо същия месец на 2020 г. увеличението е почти двойно (12 953). Други 399 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също чрез бюрата по труда са намерили своето ново работно място.

Разпределението по месторабота показва, че 79.6% от започналите работа през април са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 21%, следвани от търговията – 13,7%, хотелиерството и ресторантьорството – 11,3%, селското, горското и рибното стопанство – 6.9%, строителството – 6,1%, държавното управление – 5,5%, административни и спомагателни дейности – 3.8%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 3,6% и др.

През май 22 146 безработни лица са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 2 356 спрямо април и с 25 709 спрямо същия месец на предходната година, когато отпаднаха ограничителните мерки след първия локдаун и бизнесът започна да възобновява дейността си. Други 274 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

За месец май 82.1% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19,2%, следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 15,1%, търговията – 14,5%, строителството – 5,7%, държавното управление – 5,6%, селското, горското и рибното стопанство – 4,9%, хуманното здравеопазване и социалната работа и административни и спомагателни дейности – с по 3.7%, и др.

През юни 26 090 безработни лица са започнали работа. Увеличението на броя им е с 3 944 спрямо май и намаление от 10 531 спрямо същия месец на предходната година. 69% от започналите работа през месеца са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19,7%, следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 14,1%, търговията – 14,1%, държавното управление – 11,2%, строителството – 5%, селското, горското и рибното стопанство – 4,7%, административните и спомагателните дейности 3.8%, и др.

Табл. 1 Структура на новорегистрираните безработни според причините за регистрация в бюрата по труда

ПОКАЗАТЕЛИ Януари-Юни 2021 г. Дял Годишен прираст,% Януари-Юни 2020 г. Дял
Новорегистрирани безработни, в т.ч.: 145 532 96.0 -39.4 240 274 99.1
Активирани от Агенция по заетостта 16 714 11.5 -9.9 18 554 7.7
Приключил договор по програми, мерки и схеми за обучение и заетост 8 911 6.1 226.1 2 733 1.1
Приключил работа по други програми, нефинансирани от Агенция по заетостта 664 0.5 -61.9 1 745 0.7
В резултат от масово уволнение 475 0.3 -77.7 2 133 0.9
Работил в региона и освободен по друг ред 50 879 35.0 -55.2 113 545 47.3
Активирани от външни организации 1 040 0.7 -62.6 2 782 1.2
Напуснали образователната система 34 0.02 88.9 18 0.0
Работил в други региони 5 062 3.5 -50.1 10 137 4.2
Работил в чужбина, в т.ч. в държава-член на ЕС 6 113 4.2 -28.5 8 545 3.6
С изтекъл срок 6/12 месеца от прекратяване на предходна регистрация 1 961 1.3 1.5 1 932 0.8
За ползване на услуги от други институции 9 300 6.4 -54.9 20 625 8.6
Неактивни лица 10 419 7.2 -19.9 13 009 5.4
С възстановена регистрация 6 118 4.0 172.8 2 243 0.9
ВХОДЯЩ ПОТОК 151 650 100 -37.5 242 517 100

Източник: АЗ

Близо 5 000 безработни лица от рисковите групи през април са били назначени на субсидирани работни места – 757 по програми и мерки за заетост и 4 246 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 20 450 лица, като само през април са сключени трудови договори с нови 1 756 безработни.

За запазване на заетостта и през април продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатите вече „60/40” и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОП РЧР. През месец април над 165 000 заети са били подкрепени по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от Ковид 19, е осигурила средства на близо 52 000 заети лица.

3 970 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 758 по програми и мерки за заетост и 3 212 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 27 685 лица, като само през май са сключени трудови договори с нови 1953 безработни.

За запазване на заетостта и през май влияние оказват антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатите вече „60/40” и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОП РЧР. През месец май близо 90 000 заети са били подкрепени по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от Ковид-19, осигури до края на май средства на близо 57 000 заети лица.

На субсидирани работни места през месеца са били назначени 8 086 безработни лица от рисковите групи– 3 330 по програми и мерки за заетост и 4 756 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 30 хил. лица, като само през юни са сключени трудови договори с нови 2 244 безработни.

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца близо 80 000 заети получиха своите финансови стимули от държавата. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от Ковид-19, осигури до края на юни средства на над 57 300 заети лица.

Табл. 2. Структура на изходящия поток безработни лица

ИЗХОДЯЩ ПОТОК Януари-Юни 2021 г. Дял Годишен прираст Януари-Юни

2020г.

Дял
Постъпили на работа-всичко, в т.ч.: 130 420 64.8 3.8 125,660 76.7
На първичен пазар 101 767 78.0 -13.4 117 496 93.5
По мерки 1 413 1.1 46.6 964 0.8
По програми 4 403 3.4 7.3 4 102 3.3
По схеми на ОПРЧР 22 837 17.5 637.2 3 098 2.5
Жени 74 984 57.5 3.2 72 667 57.8
До 24г., вкл. 9 210 7.1 -10.6 10 306 8.2
До 29 г., вкл. 21 119 16.2 -12.8 24 220 19.3
Над 50 г. 42 788 32.8 12.1 38 176 30.4
С висше образование 23 834 18.3 10.4 21 586 17.2
С основно и по-ниско образование 32 647 25.0 -2.1 33 343 26.5
Хора с увреждания 4 368 3.3 11.3 3 926 3.1
Продължително безработни 13 666 10.5 49.7 9 126 7.3
Роми 8 133 6.2 -2.4 8 329 6.6
Отпаднали от регистрация 70 795 35.2 85.4 38 194 23.3
ИЗХОДЯЩ ПОТОК 201 215 100 22.8 163 854 100

Източник: АЗ

  1. Предлагана заетост

През второто тримесечие на 2021 г. се наблюдава, че заявените работни места на първичния пазар на труда на месечна база намалява, но сравнено със същия период на 2020 г. увеличението е значително. На месечна база намалението на заявените работни места на първичния пазар на труда през април е минимално (с 1.7%), през май то е с 4.5%, а през юни то достига до 13,4%. Увеличението на броя заявени работни места на първичния пазар на труда в сравнение с второто тримесечие на 2020 г. е значително. Месечните заявени работни места на първичния пазар на труда в системата на Агенцията на заетостта прави впечатление, че ако за месеците април ( с 77,3%) и май (с 15.2%) годишното увеличение е значително, то през юни тенденцията се обръща и има намаление е с 2% по-малко спрямо същия месец на 2020 г.

През април най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (25.6%), следват хотелиерство и ресторантьорство (21.6%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (9.4%), държавното управление (7.6%), административните и спомагателните дейности (6.9%) и селското, горското и рибното стопанство (6.3%).

Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика през май са заявени в преработващата промишленост (24.3%), следват хотелиерство и ресторантьорство (22.0%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.4%), административните и спомагателните дейности (8.8%), държавното управление (8.6%), и селското, горското и рибното стопанство (4.8%).

Свободните работни места в реалната икономика през месец юни са заявени в преработващата промишленост (27.9%), следват хотелиерство и ресторантьорство (23.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.2%), административните и спомагателните дейности (6.8%), държавното управление (5.9%) и строителство (4.2%).

А най-търсените професии през второто тримесечие на 2021 г. според заявените свободни работни места в системата на АЗ са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство; административен персонал по обслужване на клиенти; персонал, полагащ грижи за хората; монтажници; персонал, осигуряващ сигурност и защита; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; помощници при приготвяне на храни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *