Станислава Такева: Евтин ресурс, бързо отпускане – две несравними предимства на ползването на взаимопомощ от НВСК

Станислава Такева е оперативен директор на НВСК на КНСБ.

 

– В края на месец май се проведе Общо събрание на НВСК. Какви решения бяха взети на него?

– На  20.05.2021 г. в гр. София се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България”(НВСК на КНСБ). Общото събрание се проведе по предварително обявения Дневен ред и бяха приети:

 1. Годишният отчет на Управителния съвет за дейността на НВСК на КНСБ за 2020 година.
 2. Годишният финансов отчет на НВСК на КНСБ за 2020 година.
 3. Докладът на Контролния съвет за 2020 година.
 4. Бюджет на НВСК на КНСБ за 2021 година.
 5. Промяна в състава на УС на НВСК на КНСБ.

За член на Управителния съвет на НВСК на КНСБ по предложение на зам.-председателя на УС на НВСК беше избран Красимир Пащрапански, председател на Синдикат „Бира, храни и напитки“.

– Какви са условията, за да се ползва взаимопомощ?

– Условията за ползване на взаимопомощ от членовете на НВСК на КНСБ са:

 • Да заплащат редовно членски внос в НВСК на КНСБ (като минималната месечна вноска по Устав е 10 лв., а за максималната вноска няма ограничения);
 • Да имат натрупан дялов капитал в съотношение 1 към 3 от исканата сума (пример: за взаимопомощ в размер на 600 лева, е необходим натрупан дялов капитал от членски внос в размер на 200 лева);
 • Да осигури поне един гарант, който е член на Касата (НВСК на КНСБ си запазва правото да изиска повече от един гарант, съгласно Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ);
 • Да попълни подробно и коректно Искане за отпускане на взаимопомощ и прилежащите към него документи.

Един новоприет член на НВСК, който е заплатил еднократната встъпителна вноска в размер на 30 лв. и първия членски внос, може също да кандидатства за взаимопомощ, като НВСК ще удържи от отпуснатата взаимопомощ, сумата необходима за дялов капитал, за да се спази съотношението 1:3. (необходим дялов капитал/ взаимопомощ).

(пример: платен е членски внос в размер на 20 лв., а исканата сума по взаимопомощта е 1500 лв. за 12 месеца. Ние одобряваме взаимопомощта в размер на 1500 лв., като от нея прехвърляме сумата от 480 лв. по партидата за дялов капитал на лицето, удържаме 60 лв. като отчисление (отчислението по взаимопомощ със срок на връщане от 12 месеца е 4%) и нашият член получава по сметката си сумата в размер на 960 лв., като той вече има натрупан дялов капитал/ спестени средства в размер на 500 лв.)

Същият принцип се отнася и за по-големи суми за членове на касата с редовно платен членски внос над 12 месеца.

– Какви са предимствата при ползване на взаимопомощ?

– Първото и най-голямо предимство е евтиният ресурс, който може да ползват нашите членове. Ще направя сравнение между НВСК, произволно избран калкулатор на фирма за бърз кредит и произволна банка, предоставяща потребителски кредити.

Колко струват 1000лв. от НВСК на КНСБ? Отпусната сума в размер на 1000лв., месечна вноска за 12м. е 84 лв.*, сума за връщане е 1000.00лв.

Колко струват 1000лв. като бърз кредит? Отпусната сума в размер на 1000лв., месечна вноска за 12 м. е 103 лв.*, сума за връщане е 1497,20лв. (не дават пояснение в калкулатора как се обраува крайната сума).

Колко струват 1000лв. от банка? Отпусната сума в размер на 1000лв., месечна вноска за 12 м. е 86,75 лв.*, сума за връщане 1362,50лв. (в това число влизат: такси за отпускане на кредита, застраховка на кредита и поддръжка на банковата сметка).

*В зависимост от отпуснатата сума, последната вноска може да е различна, тъй като се явява изравнителна вноска в погасителния план.

Второто предимство е бързината на одобрение на взаимопомощта. При нас не се чака ред или определя такъв като по местните ВСК. Нашите членове са от цялата страна и ние работим с необходимите документи по отпускане на взаимопомощите по електронен път чрез имейл. След като нашият член си оформи документите, те се изпращат сканирани от колегите в регионалните структури или от самите синдикални председатели. Ние ги разглеждаме в рамките на деня и връщаме подготвен договор, заедно със Заявление към работодателя, който трябва да бъде уведомен за отпуснатата взаимопомощ, за да му бъде заложена удръжка по ведомост за вноската по взаимопомощта. Когато получим подписания договор сканиран, както и Заявлението до работодател, ние отпускаме сумата по сметката на искателя в рамките на деня.

– Има ли такси, които да оскъпяват допълнително взаимопомощите?

– При отпускането на взаимопомощ се извършва еднократно отчисление в зависимост от срока за погасяване на взаимопомощта:

 • 3% при взаимопомощ до размера на дяловия капитал;
 • 4%  за срок до 12 м. включително при взаимопомощ с гарант;
 • 4%+0,08% за всеки следващ месец над 12 месеца, до края на уговорения срок при взаимопомощ с гарант/и.

Сумата се удържа от одобрената взаимопомощ. 1/5 от стойността на отчислението е за Гаранционния фонд на НВСК на КНСБ, а останалите за покриване на административните разходи по предоставената помощ.

Няма месечна такса за поддържане на личните партиди на членовете, така, както се удържат от банките ежемесечна такса по поддръжка на банкова сметка на титуляр в размер от 1,50 лв. до 4 лв. в някои банки.

Искам да обърна по-голямо внимание на възможноста на нашите членове да теглят взаимопомощ до размера на дяловия си капитал. Това може да се случи, когато даденият член не е гарант по друга взаимопомощ, не може да си намери гарант/и или не иска да търси такива. Процедурата е максимално облекчена. Трябва само да се попълни бланката за теглене на взаимопомощ до размера на дяловия капитал и копие на Лична карта с надпис „Съгласен с направеното копие” и подпис. Не се изискват: служебна бележка за доходите, както и копие от трудов договор. Отчислението е 3%, независимо от срока на връщане на взаимопомощта. Пример: искателят е натрупал дялов капитал в размер на 1200 лв. и му трябват 1000 лв. В рамките на не повече от два часа е разгледано искането за взаимопомощта и са изпратени документите за подпис. Натрупаните спестени средства на искателя се запазват, ние превеждаме сумата от 970 лв. по банковата сметка на искателя, след като сме удържали 30 лв. отчисление.

– Как се става член на НВСК?

– Искам да уточня, че  тази придобивка е само за членове на КНСБ.

 • Попълва се Заявление за членство, след като се запознаят с Устава на НВСК на КНСБ и Парвилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ;
 • Превеждат се по сметката на НВСК на КНСБ встъпителна вноска в размер на 30 лв. и индивидуален месечен членски внос в размер на минимум 10 лв., а за максималната вноска няма ограничения;

Сметката на НВСК на КНСБ е:
Банка: Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG48STSA93000021661460
BIC/SWIFT: STSABGSF
При вноска на каса  в Банка ДСК ЕАД по сметката на НВСК на КНСБ за членовете на Касата сме договорили преференциална такса от 0,50 лева;

Таблица с примерни погасителни планове на взаимопомощи от НВСК можете да видите тук.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *