Валентин Стоянов, СФС: Дигиталната трансформация ще води и до професионална

Валентин Стоянов е председател на Синдикалната федерация на съобщенията.

 

– Съвсем скоро предстои Националната конференция на СФС. Какви бяха основните Ви цели през изминалия мандат?

– И през изминалия мандат основната ни цел бе да защитаваме трудовите, социалните, професионалните и синдикалните права и интереси на нашите членове. Това е целта, която е записана и в нашия Устав и е водеща в нашата дейност.

Предвид нивото на заплащане в „Български пощи“ ЕАД, а и в БТК към онзи момент, основен приоритет и визия за мандата бе равностоен труд за равностойно заплащане.

Основна задача за нас бе да успеем да договорим по-високи трудови възнаграждения за нашите членове, запазване на работните места, както и подобряване на условията на труд. Важна задача за нас бе и при подписването на колективните трудови договори в двете дружества да съумеем да запазим извоюваното до момента и дори да ги надградим.

Всички тези важни за нас задачи могат да се постигнат единствено с воденето на активен и конструктивен диалог с работодателите, към който винаги сме се стремили.

За да постигнем всичко това, неминуемо в целите ни бе и осъществяването на активна връзка с нашите синдикални членове в цялата страна, посредством срещи, организиране на събития и обучения.

– Удовлетворени ли сте от изпълнението на Вашите цели?

– Винаги може и повече. Като цяло се водихме от Програмата на СФС. Стараехме се да водим най- вече добър социален диалог и да правим всичко възможно заплатите и доходите да се увеличават. Не съм доволен от това, че  много трудно можем да стигнем средната работна заплата за страната, която в края на миналата година бе около 1600 лв., а в пощите около 900 лв. Проблемите в Български пощи са много, но като че ли ниското възнаграждение е най-големият.

През 2019 г. Съветът за социално сътрудничество в Български пощи проведе най-тежките си заседания, касаещи увеличаването на работната заплата на всички служители в дружеството.  Решението за увеличаване на възнагражденията в размер на 100 лева за всеки служител бе взето окончателно през 2020 г., като влезе в сила от 01.01.2020 г., с помощта и участието лично на президента на КНСБ – Пламен Димитров. Работните заплати /РЗ/ в БТК ПИМ  също бяха увеличени като базовата работна заплата /БРЗ/ от 550 лв.  достигна на 850 лв.

Продължаваме да работим в посока увеличението на заплатите на работещите, докато не се достигне достойно възнаграждение на работещите в двата сектора, като това е заложено за основен приоритет и в Програмата на СФС за следващия мандат, която ще бъде предложена на VIII Национална отчетно–изборна конференция.

През отчетния период се подписаха два колективни трудови договора в Български пощи, с които успяхме да запазим основните придобивки за нашите членове и бяха усъвършенствани взаимоотношенията между работодател и синдикати. В сектор Телекомуникации  работихме по общо четири колективни трудови договора  – два в БТК ЦУ и два в БТК ПИМ, при подписването на които успяхме да защитим добри клаузи, защитаващи нашите членове, добри обезщетения при съкращения.

Друг важен приоритет в работата ни бе запазване на работните места и постигане на по-голяма стабилност в отношенията ни с работодателите. През изминалия отчетен период оптимизирането на персонала ставаше основно по естествен път, при напускане или пенсиониране. Масови съкращения не се допуснаха.

СФС следи за стриктно спазване на КТ, включително и при прекратяване на трудови правоотношения и налагане на дисциплинарни наказания. В изпълнение на разпоредбите на Устава на СФС, през отчетния период осигурихме безвъзмездно, своевременно и компетентно консултиране по трудовоправни и осигурителни въпроси на обърнали се към нас синдикални членове.

През мандата участвахме активно в разработване и приемане от Съвета за социално сътрудничество на дългосрочна фирмена стратегия за управление на дейността по безопасни и здравословни условия на труд.

И всичко това постигнахме благодарение на социалното партньорство, добрия конструктивен активен диалог, прилагано в различните му форми /КТД, споразумения, меморандуми/. Независимо от трудностите през отчетния период бяха приети редица документи, имащи пряко отношение към трудовите и осигурителни права на нашите членове и в двата сектора.

Работихме активно за укрепване и разширяване на синдикалното ни членство, но като че ли тази дейност най-много пострада от въведените извънредно положение и противоепидемични мерки, които ограничиха личните срещи с нашите членове в цялата страна. Комуникацията във втората половина от мандата се осъществяваше предимно по телефон или по имейл, което не можем да наречем пълноценна връзка.

СФС продължи да развива международната си дейност, като взе редица участия в различни форуми, включително и участва в проекти, координирани от УНИ Глобъл Юнион /Световна синдикална мрежа/ по теми, свързани с дигиталното обучение на работещите в двата сектора, както с тенденциите за развитие на пощенските услуги.

– Пред какви нови трудности се изправи федерацията и как още пандемията повлия на сектора?

Трудности имаше и продължава да има. С обявяването на извънредната епидемиологична обстановка през 2020 г., всички ние се сблъскахме с нови обстоятелства, които допълнително утежниха условията на труд. Касиерите, а и не само, в Български пощи работеха „на първа линия“. Колегите от БТК, работещи на първа линия поради спецификата им на работа, също бяха изложени на риск. Бяха осигурени необходимите предпазни и хигиенни мерки за намаляване на риска от зараза, но все пак имаше голям брой заразени служители и за съжаление, изпратихме много колеги.

Социалният диалог и взаимодействие между работодателя и синдикатите оказаха голямо влияние за превенцията, защитата на здравето и безопасността на работното място от заразата и разпространението на Ковид-19. На базата на социалното сътрудничество, на основание утвърждаване на секторни политики по Закона за безопасни условия на труд,  през 2020 г. сключихме Меморандум за сътрудничество и партньорство между „Български пощи“ ЕАД и Синдикална федерация на съобщенията. Целта му бе да се въведе спазване на допълнителни препоръчителни мерки и активни политики по БЗР, водещи до спиране на разпространението на Ковид-19 в пощенските станции и регионалните управления на „Български пощи“ ЕАД. Бяха приети съвместни мерки, политики и приоритети.

Пандемията доведе до сериозни спадове в дейността на „Български пощи“ ЕАД и съответно намаляване на приходите от собствена дейност, а предвид че Дружеството е задължен пощенски оператор, той трябва да предоставя услугата, независимо от финансовите загуби. През 2020 и 2021 г. Федерацията инициира и изпрати, съвместно с другите два синдиката в Дружеството, писма до предходното правителство, впоследствие до служебните министри на транспорта, информационните технологии и съобщения и на финансите, с молба да бъдат предвидени средства за служителите на Български пощи, работещи на първа линия при условията на COVID-19. За съжаление, средства за нашите членове не бяха отпуснати и Дружеството трябваше да се справя само, въпреки финансовите проблеми, пред които е изправено.

– Именно пандемията създаде нова почва за размисли и нужда от промени и в синдикализма? Какви решения на новите предизвикателства ще предложите пред своите делегати по време на конгреса?

– Ние сме наясно, че  настъпващата дигитализация в световен мащаб ще достигне в скоро време и при нас. Традиционното общуване ще отстъпи място на нова виртуална обществена среда.

Ще се засилва ролята на технологиите. Това ще има и положителна страна: ще се ограничат своеволията на монополите, ще се наложи конкуренцията, особено в технологиите.

В международните отношения по необходимост ще се наложи по-близко и по-далечно сътрудничество. Всяка едностранност може да доведе до конфликти.

Традиционната глобализация ще отстъпи първенство на виртуалната.

В тази връзка в колективното трудово договаряне в следващия КТД ще предложим:

Обучения на работниците, свързани със специалните приложения за онлайн комуникация, както и тяхната  защита при новите дигитални условия, наложени от пандемията, която, надявам се, вече да не продължи със същата сила, както до сега.

– Какво е основното послание в Програмата на федерацията за идния мандат?

– Основното послание в Програмата ни за следващия период са нашите визия и мисия в осъществяване на задачите ни, а именно:

Нашата визия за бъдещата ни работа е да превърнем СФС в модерна синдикална организация от Европейски тип, като ползваме най-добрите международни практики и постиженията на техническата революция.

Да поддържаме добър имидж на СФС и забележимо присъствие на националната и международна сцени.

Да увеличаваме броя на синдикалните ни членове чрез аргументирано убеждаване и прилагане на съвременни стандарти за защита на правата им.

Мисията ни е да представляваме интересите и защитаваме правата на синдикалните си членове.

Да подпомагаме председателите на синдикалните организации в развитието им като съвременни синдикални лидери.

Да се отнасяме с необходимата грижа и внимание към проблемите на всеки синдикален член и неговото семейство.

А задачите в бъдещата ни работа са да се борим за достойно заплащане и добри условия на труд на нашите членове, като не допускаме реалните доходи на синдикалните ни членове да бъдат по-ниски от средната работна заплата в държавата за съответната година.

Да информираме и консултираме нашите членове по всички теми и проблеми, свързани с тяхната работа и нашите договорености с работодателския екип.

Да водим преговори и подписваме КТД, при най-благоприятни условия за нашите членове.

– В светлината на предстоящия 9-и конгрес на КНСБ, сред чиито основни теми е тази за дигитализацията, как виждате бъдещето на секторите на съобщенията и телекомуникациите?

– Предвид декларираните планове на новото правителство националният пощенски оператор да се включи в реализацията на електронното правителство, пощенските станции на “Български пощи” ще се превърнат в „интелигентни“ такива, предлагащи онлайн административни услуги. Те ще извършват и логистичните операции, свързани с нарастващия обем на електронната търговия.

Това ще е предизвикателство за нашите членове, но и за нас като синдикат, защитаващ техните права и интереси. Има твърде много неизвестни по реализирането на тази план, като ще се стараем да реагираме своевременно и адекватно.

Дигиталната трансформация ще води и до професионална трансформация. Ще се повишава значението на дигиталните умения и компетенции за разширяване на възможностите за адаптация на човешкия капитал към променящите се изисквания на работните места и пазара на труда. Решаваща роля ще има образователната инфраструктура, която трябва да осигури условия и възможности за придобиването им. Концепцията за учене през целия живот вече има своето практическо приложение в Дружеството, но се налага тази практиката да се разшири, за да достигне до всеки един служител, именно поради бързото развитие на технологиите и необходимостта от непрекъсната преквалификация на работната сила. В тази посока ще насочим и нашето внимание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *