Янка Такева: И в необичайните условия на пандемията СБУ ще запази водещата си роля във формирането на ефективни политики за образованието

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ), за приоритетите, предизвикателствата, решенията, дейността на синдиката в нетипичната обществена и образователна среда на ковид пандемията 

– Госпожо Такева, кои са приоритетите за СБУ през новата година?

– Смятам, че през 2021 г. ще се налага да се справяме с многобройни нови и непознати за всички ни предизвикателства. Пандемията от COVID-19 не само промени и ще променя живота ни и света около нас по безпрецедентен начин, но и ще бележи актуалните ни цели и задачи като хора, учители, синдикалисти, ще влияе и на приоритетите ни като синдикална организация.

Убедена съм, че и в необичайните условия на ковид пандемията Синдикатът на българските учители ще запази водещата си роля във формирането на гъвкави, ефективни и добре планирани политики за образованието, ще съхрани и надгражда най-ценните и устойчиви принципи на синдикалното единство и синдикалната солидарност.

През 2021 г. първият и най-важен приоритет на СБУ ще продължава да бъде запазването на живота и здравето на работещите, децата и учениците в образователните институции – детските градини, училищата и извънучилищните образователни звена. В условията на обучение от разстояние в електронна среда учителите и учениците често работеха по повече от 8 часа пред компютрите, което наруши изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. СБУ потърси опита на кметове, на зам.-кметове, на началници на дирекции „Образование“, началници на регионални управления на образованието (РУО), директори на училища и детски градини – какво предприемат по отношение на осигуряване на безопасна среда в училищата и детските градини, как се грижат за учителите и непедагогическия персонал и го сподели на страниците на вестник „Учителско дело“.

И през тази година СБУ приоритетно ще отстоява трудовите и професионалните права на членовете си, още по-силно ще развива грижата към всеки синдикален член, за да бъде той качествен работник и да съхрани живота и здравето си.

В условията на пандемия от COVID-19 и последвалата трудна обстановка, СБУ подписа нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който влезе в сила от 26.11.2020 г. Благодарение на активната работа на Синдиката, в него не само бе запазено постигнатото с предходните колективни трудови договори, но и са надградени договореностите в тях. В настоящия КТД се договориха редица клаузи, които дават сигурност и стабилност на работещите в системата на предучилищното и училищното образование в изключителната икономическа и социална обстановка. В новия КТД СБУ с грижа за работещите в системата на предучилищното и училищното образование успя да договори подготвянето на Национална програма за профилактика на заболяванията и рехабилитация на педагогическите специалисти, която ще бъде разработена от МОН и е финансово обезпечена с бюджет 2021 г., както и на Мерки за справяне със социалнопсихологическите рискове на работното място и преодоляване на стресогенните фактори, като мерките ще бъдат съвместно разработени от МОН и социалните партньори.

През изминалия и през сегашния период СБУ обърна сериозно внимание на своето организационно укрепване и повишаването на информираността на синдикалните членове по структурите на Синдиката чрез сайта на СБУ, вестник „Учителско дело” и изградените онлайн групи помежду ни. Така, че всеки час, всяка минута синдикалните членове получаваха най-актуална информация. Видно е и от равносметката за 2020 г., която публикувахме в бр. 1/2021 г. на в. „Учителско дело” и на сайта на СБУ – http://www.sbubg.info.

Повишаването на качеството на дистанционното обучение, категоричното и успешно реализиране на въвеждането на задължителната предучилищна подготовка на децата от четиригодишна възраст в детските градини в цялата страна, също са сред приоритетите в работата на СБУ за настоящата година.

Изключително важни приоритети са разработването на нова философия на квалификацията на педагогическите кадри, свързана с условията, наложени от ковид пандемията, и участието през 2021 г. в Постоянната академия за наука, иновации и образование на СБУ.

Безспорно, съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование у нас, за което Синдикатът на българските учители ще проведе редовното си семинарно обучение, но този път то ще е онлайн, е приоритетна политика на СБУ. От нея в голяма степен зависят спокойствието, безпроблемната, ефективна и конструктивна работа в системата във всички общини в страната.

И никак не на последно място, а сред водещите приоритети на СБУ е осъществяването на ефективна политика за ваксиниране на работещите в системата на предучилищното и училищното образование, което е и панацеята за справяне с пандемията от COVID-19 и връщане към нормалността.

Да не забравяме и че през 2021 г. предстои провеждането на частичните избори за кметове на общини и кметства, на избори за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на Република България.  Както и досега СБУ винаги е правил, ще настояваме в предизборни споразумения с основните политически сили да бъдат включени като реален приоритет финансовата осигуреност на предучилищното и училищното образование, както и продължаването на постигнатата и установена през последните четири години политика на СБУ за ръст на работните заплати на работещите в системата, подобряване условията на работа, подобряване на училищната среда и на квалификацията на педагогическите кадри, както и промяна на учебните планове и програми във висшите училища при подготовката на бъдещите учители.

Чрез социалния диалог на национално и местно равнище, който е основен приоритет за СБУ, ще провеждаме и градивните политики на Синдиката за защита на интересите на синдикалните членове и за по-високото качество на работа в системата на предучилищното и училищното образование.

– И тази учебна година е трудна и с много предизвикателства пред учителите и учебния процес. Как очаквате да продължи тя?

И тази учебна година е изключително напрегната. Пандемията не само в България, но и в световен мащаб нанесе най-големи поражения освен върху здравето на хората, и върху цялостната организация на учебно-възпитателния процес. Тя наложи съвсем нова организация на работа в образователните институции, в училищата и в детските градини, в центровете за личностна подкрепа и развитие. Изработен бе нов начин на общуване с учениците, родителите и административните ръководства, променени и преструктурирани бяха учебните програми. През цялото време СБУ представя добри практики на учители в цялата страна за провеждане на дистанционни форми на обучение на страниците на вестник „Учителско дело“ и на сайта на СБУ.

Най-засегнати по време на пандемията са децата и учениците до 4-ти клас. Ограмотяването не може да се осъществява пълноценно в електронен вид и от разстояние, това ще създаде в бъдеще голям проблем. Дистанционното обучение не е в състояние да даде познанията, поведението и преживяванията, които децата и учениците получават в групата в детската градина и в класната стая. То ще ги лиши от пълноценни знания, свързани със създаването на умения и социални компетентности, които са изключително важни при изграждането на характера на младите хора, на тяхната комуникативност, на способностите им за управление на конфликти и за работа в екип, за лидерство на собствения живот. Все компетентности, които са важни за успешната лична житейска и професионална реализация на всеки човек, но и за развитието на устойчиви общества, икономики и държави.

Обучението от разстояние в електронна среда  създава и много трудности от гледна точка на отсъствията, оценките на учениците и на поведението им, както и за пълнотата на знанията им. Освен това в много райони има спирания на тока или липса на интернет с дни наред, което пречи на работата на виртуалната класна стая.

Затова е от изключително значение, че от 4 януари 2021 г. децата вече са в яслите, детските градини и на училище до 5-ти клас. Огромно е желанието за връщане в училище и за останалите ученици. Живият контакт липсва и на тях, и на учителите им, той е от определящо значение за възпитанието и социализацията на младите хора, което се оценява и от родителите им.

Учениците от 5-ти до 12-ти  клас продължават с онлайн обучението поне до края на месец януари. За училищата и университетите обаче се утвърждава списък с дейности, които да могат да се проведат присъствено и преди този срок. Това са занимания, които не могат да се провеждат ефективно в електронна среда, но и не могат да бъдат отлагани – учебни практики, изпити за оформяне на оценки, държавни изпити. В училищата ще бъдат викани децата, които са имали малко присъствие в клас и в онлайн часове, и затова трябва да бъдат изпитани.

Важно е да осъзнаем, че дистанционната работа променя работния процес и води до по-високо напрежение, при което хората понякога могат да се почувстват изолирани и недостатъчно информирани. Необходима е промяна, насочена към създаване на нова виртуална вътрешна култура в образователните институции.

Поставих пред Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование въпроса, че трябва да се разработи нова философия за провеждането на квалификацията на учителите и особено на квалификацията в условията на извънредни ситуации като настоящата, свързани с изолацията на човека като личност, ограничаващи изявата му като професионалист и като социално общуване. Квалификация, която да бъде философски променена от гледна точка на ефективността й в затворени общности. Досега квалификацията бе отворена и достъпна в присъствен вид за всички учители. Сега се налага да бъде построена по съвсем нов начин. Смятам, че министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще се съгласи да бъде разработен задълбочен научен анализ за ефективна нова философия на провеждането и мониторинга на квалификацията на педагогическите специалисти.

Определящ за благополучното и успешно протичане не само на настоящата учебна година, но и за оптималното развитие на системата на предучилищното и училищното образование е фактът, че са увеличени средствата за финансирането й от държавния бюджет. Не се щадят парите за образование, което е изключително важно. Бюджетът за  2021 година за предучилищното и училищното образование е с над 650 милиона по-висок спрямо този за 2020-та година.

С него е обезпечена извоюваната от СБУ политика за достойно заплащане на педагогическите кадри в системата на предучилищното и училищното образование, която бе припозната като приоритетна цел от правителството на страната. През 2021 г. трябва да бъде достигнато двойно увеличение на възнагражденията на педагозите за периода 2017-2021 г. В изпълнение на тази цел със Закона за държавния бюджет за 2021 г. са увеличени средства за заплащане на труда в предучилищното и училищното образование с 360 млн. лв. Планираното увеличение с 10 на сто на възнагражденията на непедагогическия персонал е осигурено с допълнителен ръст на средствата за образование с 57.8 млн. лв. Така че въпреки извънредните обстоятелства очаквам тази учебна година да завърши успешно за всички участници в образователната ни система.

– Кои са получените уроци от първото преминаване към онлайн обучение през пролетта на 2020 г., които бяха приложени към въвеждането му през тази учебна година?

– Това, което се случи през учебната година 2020 – 2021 е невиждано и нечувано в поколения хора, които съградиха новия технологичен, информационен строй в обществата ни.

Видяхме, че с традиционните политики в образованието се приключи и за в бъдеще все по-често ще ни се налага да бъдем по-креативни, гъвкави, мобилни и взискателни към себе си, а и към образователната система, за да изпълним професионалния си дълг като учители.

Най-важният урок вероятно е, че българският учител е изключителен добър професионалист както в условията на присъствено обучение, така и в обучението от разстояние в електронна среда. Българския учител успешно се справи и за изключително кратко време от буквално няколко дни успя да организира и да провежда процеса на дистанционно обучение, което бе оценено високо от институциите и от обществото. И през месеците март, април, май, юни на миналата година българският учител спечели най-високото доверие на българското общество – 89 % доверие. Той спечели доверието на Европейския синдикален комитет по образование, който даде много висока оценка за работата му. За усъвършенстването на професионалната компетентност на българския учител от ключово значение са Националните програми на МОН, които СБУ извоюва през 2004 г. През 2020 г. те бяха 21 на брой. Особено актуални са Националните програми „Мотивирани учители” и „Иновации в действие”, по които Синдикатът е партньор на МОН.

Българският учител много бързо се ориентира и усвои моделите на електронното обучение по най-различни платформи. Ние започнахме с 47 платформи и приключихме с 4-5, което е изключително успешно за българската образователна система. Но този успех безспорно се отразява върху много неща, които са свързани с условията на труд. А  сега в учителите има и страх, напрежение, мъка по загубени и разболели се колеги. Всеки гледа с недоверие дали тези, с които общува или работи заедно, не са вирусоносители. Има известна предпазливост и отчуждение. Всичко това е свързано с ограничаването на социалните контакти и води до липсата на обмяна на опит.

Постижение, което е и изключително важен урок през този период е, че нито един работещ в системата на средното образование не остана без трудови възнаграждения. Това се дължи на добрата политика на министър Красимир Вълчев и на СБУ, на доброто социално партньорство в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) в системата за предучилищно и училищно образование.

Важен урок, който знаем, но сега затвърдихме е, че доброто социално сътрудничество е ключът към ефективно управление на кризата. През 2020 г. се създадоха по-добри механизми за социален диалог и социално партниране както на национално равнище, така и на общинско, които ще са работещи и през тази година. Искам да благодаря на кметовете на общините и на лидерите на синдиката по места за изграденото добро социално партниране на училищно равнище и на равнище детска градина.

Проблем, който вероятно ще стои на дневен ред и през 2021 г. е че, както пишат ЮНЕСКО и ООН – над милиони деца останаха полуграмотни в целия свят по време на тази пандемия. В България близо 35 хиляди деца не бяха напълно обхванати в качествено електронно обучение от разстояние, въпреки големите усилия от страна на учители и директори. Общините също положиха много усилия, за да не се прекъсне взаимодействието между родителите и учителите в детските градини. Никой не очакваше, че освен за учителите и работещите в средното и висшето образование, тази пандемия ще нанесе много напрежение в Министерството на образованието и социалните партньори, защото в такива ситуации всеки ден трябваше да се взимат нестандартни решения, които да се обличат в нормативен акт. Наложи се и промяна в Закона за предучилищното и училищното образование, което създаде и съвсем нова организация на работа на социалните партньори и в Отрасловия съвет. Освен всичките тези проблеми има още един важен психологически момент, който е свързан с поддържането на взаимодействието между началници, учители и родители.

Другото нещо, което е изключително важно е, че всички ние силно осъзнахме, че сме гости на тази планета и трябва да обърнем сериозно внимание на екологичното образование и възпитание. Аз смятам, че пандемията ще ни направи по-добри, съпричастни и милосърдни, по-действено загрижени за живота на земята като цяло и изграждащи нова ценностна система, насочена към съхраняването му.

– Кои от предложенията на СБУ за действия в настоящата ситуация вече срещнаха подкрепа в Отрасловия съвет и имате ли такива?

Още в началото на ковид кризата СБУ призова за единност в образователната система. Всички политики и решения за образованието по време на пандемията от COVID-19 се обсъждаха обстойно онлайн от социалните партньори.

СБУ активно работи за градивната и ефективна дейност на системата за предучилищното и училищното образование, и предложихме изключително конструктивни решения.

С Анекса от 11.05.2020 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование бяха предложени от СБУ и договорени основни положения, свързани с осигуряване на труда на педагогическите специалисти. Договорени бяха: 20 работни дни допълнителен платен отпуск за непедагогическия персонал; заплащане от по 40 евро на ден на учители и непедагогически персонал, които имат допълнителни ангажименти по време на държавните зрелостни изпити и националното външно  оценяване; намаляване на работния ден на учителите в размер на три часа, но ще се зачита за пълен работен ден – само за учителите и непедагогическия персонал, които през летните месеци ще работят синхронно и асинхронно с деца и ученици, които имат образователни трудности / от рискови групи семейства, както и промени в ЗПУО и в други подзаконови нормативни актове, свързани с промяната на дейностите в образователните институции,  свързани с извънредната ситуация. Договорихме увеличение на медицинския персонал в детските градини и облекчаване на условията на работа на учителя в електронна среда като се закупят нови информационни ресурси, а учителите, които работят със собствени такива, ще получат допълнителни средства за консумативи и амортизация.

От първия ден на въвеждането на дистанционното обучение СБУ следеше чрез структурите си цялостното състояние в страната. Отчиташе всяко затруднение и пропуск. Синдикатът подкрепи и мотивира включване на медиаторите в процеса на обучение на деца от ромски семейства, рискови семейства и отдалечени малки селища.

Със загриженост и отговорност към работещите в системата на предучилищното и училищното образование СБУ постави искане и Отрасловият съвет взе решение Министерството на образованието и науката да изпрати Писмо до началниците на Регионалните управления на образованието и до директорите на образователните институции относно ползването на договорения платен отпуск от 10 дни за възстановяване от COVID-19 по чл. 39 а в АНЕКС № Д 01 – 342 / 07. 12. 2020 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г., да се ползва в рамките на 3 месеца след преболедуването.

По предложение на СБУ се състави работна група за разработване на Национална програма за профилактика на заболяванията и рехабилитация на педагогическите специалисти – модул за рак на млечната жлеза при жените и на простата при мъжете, за която вече споменах. По искане на СБУ административно-помощния персонал на образователните институции е включен към групата във Фаза II в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.

– Ще се наложи ли през тази година договаряне на допълнителен отпуск за педагозите?

– Ако се наложи – да!

– Има ли желание за ваксинация сред учителите и кога очаквате да бъдат обхванати те?

– Сред българските учители нарастват нагласата и разбирането за необходимостта от ваксиниране срещу COVID-19. По моя инициатива и с участието на ръководството на СБУ се проведе работна среща в Министерство на здравеопазването, в която взеха участие проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен национален инспектор, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, главният секретар на МОН Албена Михайлова, Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, представители на МЗ, на работодателски и синдикални организации. Дискутирахме въпроси, свързани с тестването и ваксинирането на работещите в системата на предучилищното и училищно образование, логистиката и механизмите, по които ще бъдат извършени, кой ще извърши ваксинирането и каква е ролята на РЗИ, личните лекари и РУО на МОН  за осъществяването на процеса.

Във връзка с решение на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, което бе взето по направено от мен, като председател на Синдиката на българските учители предложение, за прилагане на облекчени условия на работа на учителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена с решение на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), се предвижда минималните норми преподавателска работа на тези лица да се намаляват с осем часа годишно, доколкото съответстват с конкретните предписания на здравните органи. Това решение е отразено в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда и ще влезе в сила от учебната 2021-2022 година.

По време на работната среща се реши, че от 25 януари т.г. стартира тестването с антигенни тестове на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал с цел да се открие скритата заболеваемост в системата и да се приложат мерки за справяне с нея. Решено бе ваксинирането на работещите в системата на средното образование да стартира през м. февруари в районите, където са осигурени необходимите количества ваксина. Предстои разработването на логистичен план за разпределение на ваксините и ваксинирането по региони. Процесът ще се осъществи с координацията между съответните РЗИ и РУО на МОН, и личните лекари, когато желаещите от системата са пропуснали ваксинирането във фаза 2. Бе решено да се възстанови работната група между Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за усъвършенстване на координацията и комуникацията между двете ведомства относно осъществяване на процеса на ваксиниране и справяне с епидемичната ситуация у нас.

СБУ изгради фонд „Не си сам в Соvid-19” и досега оказахме финансова помощ на над 600 учители и непедагогически персонал, боледували от ковид.

Трябва да знаем, че COVID-19 ще си отиде тогава, когато се отнесем сериозно към ваксинирането. Смятам, че структурите на СБУ в цялата страна ще бъдат в подкрепа на регионалните управления на образованието при създаването на добра организация за оптимално провеждане на ваксинирането на педагогическите специалисти и на помощния административен персонал в системата на предучилищното и училищното образование.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *