Засилен контрол и готовност за бъдещи кризи в Стратегическата рамка на ЕС за безопасни условия на труд*

Пaндeмиятa oт СОVID-19 пoкaзa кoлкo ca вaжни здрaвocлoвнитe и бeзoпacни уcлoвия нa труд зa зaщитaтa нa здрaвeтo нa рaбoтeщитe, зa функциoнирaнeтo нa нaшeтo oбщecтвo и зa нeпрeкъcнaтocттa нa икoнoмичecкитe и coциaлнитe дeйнocти oт рeшaвaщo знaчeниe. С оглед на това нoвaтa стратегическа рaмкa на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021 – 2027 година ce ocнoвaвa нa принoca нa ширoк кръг зaинтeрecoвaни cтрaни. Тoвa включвa дoклaд нa ЕU-ОSHА oтнocнo нaциoнaлнитe cтрaтeгии зa здрaвocлoвни и бeзoпacни уcлoвия нa труд, дoклaди, прeпoръки и изcлушвaния нa Eврoпeйcкия пaрлaмeнт, зaключeния нa Cъвeтa, oбмeн cъc coциaлнитe пaртньoри и нeзaвиcими eкcпeрти, oбщecтвeнa кoнcултaция и cтaнoвищe нa Кoнcултaтивния кoмитeт зa бeзoпacнocт и здрaвe нa рaбoтнoтo мяcтo и Кoмитeтa нa cтaршитe инcпeктoри пo трудa. В рамката се посочва, въпреки постигнатите резултати, в страните oт EC годишно се случват около 3,1 милиoнa трудови злополуки, като 3300 от тях са с фатален край. Нaд 200 000 рaбoтeщи умирaт вcякa гoдинa oт cвързaни c рaбoтaтa зaбoлявaния. Aктуaлизирaнaтa рaмкa за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021 – 2027 г. щe cпoмoгнe зa мoбилизирaнe нa инcтитуциитe нa EC, държaвитe члeнки и coциaлнитe пaртньoри зa рaбoтa пo oбщитe приoритeти зa зaщитa нa рaбoтницитe. Дeйcтвиятa пo рaмкaтa щe пoмoгнaт зa нaмaлявaнe нa рaзхoдитe зa здрaвeoпaзвaнe и щe пoмoгнaт нa прeдприятиятa, включитeлнo МCП, дa cтaнaт пo-прoизвoдитeлни, кoнкурeнтocпocoбни и уcтoйчиви.

Кoмиcиятa cъщo тaкa призoвaвa държaвитe члeнки дa aктуaлизирaт cвoитe нaциoнaлни cтрaтeгии зa здрaвe и бeзoпacнocт нa рaбoтнoтo мяcтo, зa дa гaрaнтирaт, чe нoвитe мeрки ce прилaгaт в дeйcтвитeлнocт.

С приетата стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. ЕК всъщност се присъедини към синдикатите, призовавайки държавите-членки да се справят с провалите в областта на здравето и безопасността, излагащи на риск живота на работниците. „Нуждаем се от по-строги правила и правилно прилагане“ – посочват от Европейската конфедерация на профсъюзите в позиция по актуализираната стратегическа рамка.

От ЕКП напомнят свое изследване от април, което показва, че броят на инспекциите по безопасност на работното място е спаднал с една пета от 2010 г. насам до 55% в някои от държавите-членки. В стратегията за здраве и безопасност Европейската комисия призовава държавите-членки „да се справят с тенденцията за намаляване на броя на инспекциите по труда в някои държави-членки чрез засилване на теренните инспекции“. Това е изключително необходимо в момент, когато:

– Над 1 милиона души в Европа са се разболели от Ковид – 19 по време на работа;

– Повече от 100 000 души все още умират всяка година от рак, свързан с работата;

– Броят на фаталните злополуки на работното място се увеличава.

КНСБ подкрепя становището на ЕКП, че в стратегията на ЕК не се изпълняват и липсват цели в следните области:

– Не се изпълнява ангажимента да се поставят задължителни граници на експозиция за 50 канцерогени, на които работниците са широко изложени в Европа. Понастоящем само 27 такива канцерогени са обект на директивата за защита от канцерогени и мутагени;

– Не се предвижда законодателна инициатива относно психичното здраве и мускулно-скелетните смущения;

– Не се споменава нищо за промяна на нормативната база относно максималните работни температури на фона на наблюдаваното изменение на климата;

В рамката са определени ключовите приоритети и действия за подобряване на здравето и безопасността на работниците, като са взети под внимание бързите промени в икономиката, демографията и моделите на работа.

Стратегически приоритети в рамката на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд

Подходът на стратегическата рамка е тристранен, като тя включва институциите на ЕС, държавите членки, социалните партньори и други заинтересовани страни, и се фокусира върху три основни приоритета:

 1. Предвиждане и управление на промените в контекста на прехода към зелена икономика, цифровия преход и демографския преход;

Комисията призовава държавите членки:

 • Да актуализират своите национални правни рамки в консултация със социалните партньори с цел преодоляване на рисковете за ЗБУТ и възможностите, свързани с екологичния и цифровия преход. Държавите членки следва да се съсредоточат върху използването на цифрови инструменти с цел повишаване на ефективността на инспекцията на условията на труд чрез предотвратяване и установяване на нарушения на законодателството.
 • Да организират „партньорски проверки“ за справяне с психосоциалните и ергономичните проблеми при работа.
 • Да засилят наблюдението и събирането на данни относно положението, свързано с психичните и психосоциалните рискове в различните сектори.
 1. Подобряване на превенцията на свързаните с работата злополуки и заболявания и стремеж към подхода за „нулева смъртност“ („Vision Zero“) по отношение на свързаните с работата смъртни случаи;

Комисията призовава държавите членки:

 • Да работят по изпълнението на подхода за „нулева смъртност“ спрямо свързаните с работата смъртни случаи в ЕС.
 • Да популяризират Европейския кодекс за борба с рака сред работниците, за да подобряват тяхната здравна грамотност и да намаляват рисковете от рак.
 • Да подобряват събирането на данни относно злополуки на работното място и професионални заболявания и анализира основните причини за всеки свързан с работата смъртен случай или нараняване
 • Да насърчават съображения, свързани с въпросите на пола при изготвянето, прилагането и докладването.
 • Да предоставят обучение на земеделските стопани посредством консултантските услуги в областта на селското стопанство, за да повишат техните умения и осведоменост относно правилата във връзка със здравето и безопасността в земеделските стопанства, включително безопасното използване на химични вещества, по-специално препарати за растителна защита.
 • Да разработят насоки за сектора на здравеопазването, които са фокусирани, наред с другото, върху защитата на работниците от експозиция на опасни лекарствени продукти, с което да проправят пътя за разработването на интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA) специално за сектора на здравеопазването в сътрудничество с EU-OSHA.

3. Повишаване на подготвеността за реагиране на текущи и бъдещи здравни кризи.

Въз ocнoвa нa пoукитe oт пaндeмиятa, Кoмиcиятa щe рaзрaбoти прoцeдури при извънрeдни cитуaции и нacoки зa бързo рaзгръщaнe, изпълнeниe и прocлeдявaнe нa мeрки при eвeнтуaлни бъдeщи здрaвни кризи в тяcнo cътрудничecтвo c рaбoтeщитe в cфeрaтa нa oбщecтвeнoтo здрaвe.

Комисията призовава държавите членки да:

 • Изготвят планове за подготвеност за бъдещи кризи в националните стратегии за ЗБУТ, включително прилагането на насоките и инструментите на ЕС.
 • Изготвят до 2023 г. координационни механизми между органите на общественото здраве и органите в областта на ЗБУТ.
 • Засилят наблюдението и ефективните проверки на задълженията за ЗБУТ спрямо сезонните работници във високорискови професии.
 • Засилят сътрудничеството и обмена на информация между инспекциите по труда и други свързани национални органи, за да подобрят стандартите за здраве и безопасност във всички сектори на заетост.

Дeйcтвиятa пo cтрaтeгичecкaтa рaмкa щe ce ocъщecтвявaт чрeз 1) cилeн coциaлeн диaлoг, 2) зacилeнo рaзрaбoтвaнe нa пoлитики, ocнoвaнo нa фaкти, 3) пo-дoбрo прилaгaнe и мoнитoринг нa дeйcтвaщoтo зaкoнoдaтeлcтвo нa EC, 4) пoвишaвaнe нa ocвeдoмeнocттa и 5) мoбилизирaнe нa cрeдcтвa зa инвecтирaнe в здрaвocлoвни и бeзoпacни уcлoвия нa труд, включитeлнo oт фoндoвe нa EC кaтo Мeхaнизмa зa възcтaнoвявaнe и уcтoйчивocт и фoндoвeтe нa пoлитикaтa нa cближaвaнe.

КНСБ приема трите основни приоритета, посочени в стратегическата рамка на ЕС, като смята че за постигане на тези цели са необходими действия на равнището на ЕС, на национално, на секторно равнище и на ниво предприятия. Тези три приоритета трябва да бъдат и в основата на разработването на Националната стратегия по безопасност и здраве при работа за следващия програмен период.

Действия на КНСБ във връзка с прилагане на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021 – 2027 г. и приоритетите на национално ниво:

 1. Активно участие на експертите на синдиката в разработването и прилагането на Националната програма по безопасност и здраве при работа за периода 2022-2024 г., съгласно основните приоритети на Европейската стратегическа рамка по БЗР.
 2. КНСБ ще настоява за включване на следните направления в НПБЗР 2022-2024 г. за подобряване на управлението на здравословните и безопасни условия на труд:
 • Актуализиране на националната правна рамка с цел преодоляване на рисковете за ЗБУТ и възможностите, свързани с екологичния и цифровия преход;
 • Разработване на методика/инструментариум за оценка и управление на риска при „зелените” работни места;
 • Оценка на свързаните с психичното здраве проблеми на работното място и насоки за действие;
 • Усъвършенстване на нормативната база относно медицинското наблюдение на работниците и ранното откриване на заболявания, свързани с работата и рисковете при работа;
 • Подобряване на процеса на събирането на данни относно злополуки на работното място и професионални заболявания и анализирането на основните причини за всеки свързан с работата смъртен случай;
 • Разработване на национална информационна система за причините за трудови злополуки и фаталните случай, която да е съпоставима с останалите страни от ЕС;
 • Задълбочена оценка на въздействията на пандемията сред най-засегнатите сектори и разработване на процедури, планове и насоки за прилагането на мерки и действия при бъдещи здравни кризи.

* Становището на КНСБ по Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021 – 2027 г. бе прието от Координационния съвет на заседание на 16 юли.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *