Защо са необходими секторни споразумения за ограничаване на COVID-19 и как се подготвят

Пандемията COVID-19 се отрази сериозно върху всяка част от нашето общество и нашата икономика. Добрата комуникация и сътрудничество между работодатели и работници са от ключово значение за защита срещу разпространението на COVID-19 на работното място. Работодателите и работниците имат споделена отговорност за прилагането на превантивни мерки на работното място за ограничаване разпространението на COVID-19.

Сключването на споразумения или подписване на двустранни протоколи между работодатели и работници несъмнено ще подпомогне процесът на въвеждане на мерки, които ще предотвратят разпространението на COVID-19 на работното място. Този документ ще описва стъпките, които работодателите и работниците трябва да предприемат, за да намалят риска от разпространение на COVID-19 на работното място. Той също така дава съвети относно мерките, препоръчани от правителството за намаляване на разпространението на COVID-19 в обществото.

Протоколът/споразумението не е предназначен да замени или ограничи съществуващите мерки в предприятията, които продължават да работят. Тези предприятия обаче трябва да преразгледат съществуващите си мерки, за да гарантират, че са в съответствие с подписания нов документ. Протоколът/споразумението няма да ограничава въвеждането на допълнителни специфични мерки в определени сектори или работни места.

Работодателите и представителите на работниците ще работят заедно, за да гарантират, че всички действия в този протокол се спазват изцяло, за да се гарантира предотвратяването на COVID-19 на работното място, основно чрез КУТ/ГУТ.

Работодателите трябва да осигурят подкрепа за работници и служители, които могат да изпитват тревожност или стрес. Когато се върнат на работа, работниците може да са преминали през травматични събития като тежкото заболяване или смърт на роднина или приятел, да изпитват финансови затруднения или проблеми с личните си отношения.

Необходимо е да се гарантира, че службите по трудова медицина предоставят необходимите обучения и предоставя съвети за намаляване на разпространението на COVID-19 .

Подготовка на модели на Секторни споразумения/Протоколи

 • Анализ на европейските и национални действия на социалните партньори по време на кризата, подписани споразумения по сектори и предприятия, систематизиране на добрите практики.
 • Разработване на общи приоритети в съдържанието на секторните споразумения:
 • Подчертаване ролята на отрасловите и браншови съвети по условия на труд, КУТ и ГУТ в кризисна ситуация:
 • Ясно изписана инструкция за своевременно допълнение към оценката на риска в определен сектор – подготвяне на примерен модел на инструкция за участниците в разработване на допълнението към оценката на риска
 1. Анализ и контрол на оценката на риска по отношение на :
 • Рискове за уязвимите групи работещи на базата на анализа на здравното състояние на работещите;
 • Обхванати ли са всички длъжности и работни места, например работещите от разстояние и др.
 • Контрол по осигуряване на ЛПС и тяхното качество, съобразено с конкретния риск.
 • Възможност за реакция в реално време – осигуряване на информация на работниците.
 1. Обсъждане на предложените мерки, необходими допълнителни мерки за установените рискове.
 2. Анализ на изпълнението на предложените мерки за защита.
 • Създаване на екип за планиране на действията по управление на кризата и контрол по изпълнение на споразумението с участието на представители на синдикатите.
 • Разработване на план за действие по време на епидемична криза:
 • Приоритетни действия, свързани с възникване на проблеми от здравен характер и възлагане на специализирани медицински изследвания
 • Организация на работата
 • Финансиране
 • Отговорност
 • Подкрепа за пострадалите работници
 • Мониторинг и докладване на мерките
 • Правна рамка на обхвата на споразумението.
 • Форми на партньорство и подкрепа за МСП чрез обмен на информация между големите компании и техните подизпълнители относно специфичните рискове и мерките за тяхното ограничаване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *