Членство в синдикална организация

Всеки работник или служител заявява волята си за членство в съществуваща СО писмено като отправи заявление до ръководството на СО.

Заявлението съдържа: име, презиме, фамилия на работника или служителя, професия, месторабота, дата и подпис на заявителя.

Приемането на индивидуален синдикален член от ръководството на СО става съгласно уставните изисквания и вътрешно¬организационните документи на всеки основен член на КНСБ (федерация, синдикат, съюз).

От момента на приемане на синдикалния член за него възниква задължение за плащане на членски внос в размер и по начин, определени в Уставите и вътрешно-организационните документи на всеки основен член на КНСБ.

Членството, правата и задълженията на синдикалния член се осъществяват в СО, съгласно разпоредбите на Уставите и вътрешно-организационните документи на всеки основен член на КНСБ.

Членовете на СО са индивидуални членове на основните членове на КНСБ.

В СО не могат да членуват лица, които членуват в други синдикални организации.

Членството на синдикалния член в СО и в основен член на КНСБ се удостоверява с членска карта и документи (учредителен протокол, решение на орган на СО за приемане на индивидуален синдикален член, разплащателна ведомост или книга-ведомост за платен членски внос и др.).