Учредяване на синдикална организация

Синдикалната организация (СО) е основна структурна единица на федерация, синдикат, съюз – основни членове на КНСБ.

СО може да бъде учредена:
•по месторабота – във всяко предприятие или негово поделение, независимо от формата на собственост (дружество, фирма, коопе¬рация, институт, болница, училище, държавна администрация, финансови и застрахователни институции, обществени организации и т.н.);
•по производствено-професионален признак;
•на териториален принцип – безработни, пенсионери и учащи се, които имат право да полагат наемен труд.

Решение за създаване на СО могат да вземат единствено самостоятелно и доброволно дееспособни физически лица, работници и/или служители, които провеждат учредително събрание, при наличие на най-малко 3 (трима) учредители.

Събранието избира председател (водещ събранието) и протоколчик (съставящ протокола).

Събранието приема дневен ред.

Пример:

 1. Учредяване на Синдикална организация;
 2. Членство на синдикалната организация във федерация, синдикат, съюз – основен член на КНСБ (на отраслов, браншов, производствено-професионален признак);
 3. Избор на ръководни и контролни органи на синдикалната организация
 • Синдикален комитет (или съвет), състоящ се от председател и секретари;
 • Финансово-кон¬трол¬на комисия (ФКК) или Ревизионна комисия (РК) – брой, председател, членове.

Събранието гласува решения по всички точки от дневния ред.

Събранието решава начина на гласуване (явно или тайно).

От проведеното събрание се съставя протокол, с който се удостоверява възникването на синдикалната организация в правната действителност.

От момента на учредяване на СО възниква задължение за ръководството й да изготвя и съхранява архив:

 • учредителен протокол; списък на членовете, към който се прилагат и последващите заявления за постъпване в СО;
 • удостоверенията за легитимност, издавани от съответните федерация, синдикат, съюз – основен член на КНСБ;
 • протоколна книга за проведени общи (делегатски) събрания и заседания на синдикалното ръководство;
 • книга за входяща и изходяща кореспонденция на СО; за жалби, сигнали, молби и запитвания;
 • книга-ведомост за членския внос на синдикалната организация;
 • всички документи, по водене на счетоводност на СО – първични счетоводни документи и счетоводни регистри, бюджети, план сметки, преводни бележки или ордери, с които се превеждат сумите на федерацията, синдиката, съюза, основен член на КНСБ и др.;
 • нормативни документи: устави – на федерацията, синдиката, съюза, в който членува СО; на КНСБ; Кодекс на труда, ЗДСл и др.; Закон за уреждане на колективните трудови спорове; Закон за събранията, митингите и манифестациите; стачни инструкции; различни документи на министерства и ведомства, отнасящи се до трудовите и служебни отношения на работещите;
 • брошури, бюлетини и други печатни издания на КНСБ и неговия основен член, в който членува СО;
 • колективни трудови договори (КТД) на СО (ако са сключени такива) и на съответната федерация, синдикат или съюз, в който членува СО и се отнася за нейните синдикални членове (отраслови, браншови КТД);
 • ревизионна книга на ФКК (РК) и всякаква документация, свързана с правилното й функциониране (правила, инструкции за функциите и работата на ФКК (РК) на федерацията, синдиката, съюза, в който членува СО).

Учредителният протокол следва да съдържа: дата, място на провеждане на събранието, дневен ред и решения; подписва се от председателя на събранието, протоколчика и от всички учредители с име, презиме и фамилия, или се прилага списък на учредителите.

Ръководството на СО уведомява работодателя за създадената организация, членовете на синдикалното ръководство и ФКК (РК) и решението за принадлежност на синдикалната организация към федерация, синдикат, съюз, основен член на КНСБ.

При създаване на СО Уставът на КНСБ не допуска:

 • директно членство на СО в КНСБ;
 • едновременно членство на СО на КНСБ в други синдикални сдружения, извън Конфедерацията в страната; в два или повече основни членове на КНСБ (федерация, синдикат, съюз);
 • повече от една СО на КНСБ при един и същ работодател.