Финална пресконференция по Проект BG05M9OP001-1.051-0003

Във връзка с финализирането на Проект BG05M9OP001-1.051-0003 „Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“, финансиран от... Вижте повече »

Онлайн курс “Колективни трудови спорове” започва от 4 май

Дистанционно обучение на тема „Колективни трудови спорове“ започва от 4 май. То е насочено към синдикални членове и е безплатно за тях. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на... Вижте повече »

Онлайн курс “Заетост и безработица” започва от 12 април

Дистанционно обучение на тема “Заетост и безработица” започва от 12 април. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на... Вижте повече »

Стартира обучение за заетите в сектор “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Безплатно онлайн обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от 29 март, понеделник. То е насочено към заети лица, ангажирани с участие в преговори за колективен трудов... Вижте повече »

Курс за спецификите на КТД в сектор “Социални грижи” започва от 29 март

Дистанционно обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от понеделник, 29 март. Курсът е безплатен и е насочен към заети лица, ангажирани с участие в преговори за... Вижте повече »

Онлайн курс “Трудови и осигурителни отношения” започва на 22 март

Дистанционно обучение на тема „Трудови и осигурителни отношения“ започва от понеделник, 22 март. Обучението е насочено към заети лица и е безплатно за тях. Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само... Вижте повече »

Дистанционен курс “Колективно трудово договаряне” започва от 15 март

Дистанционен курс “Колективно трудово договаряне” започва от 15 март. Обучението е насочено към заети лица и е безплатно за тях. Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки... Вижте повече »

Обучение на тема “Индустриални отношения” започва от 8 март

Дистанционно обучение на тема “Индустриални отношения, модул “Специфики в Колективното трудово договаряне в машиностроителната, металообработващата, електротехническата и електронната промишленост” започва от понеделник, 8 март. Курсът е насочен към заети лица и е... Вижте повече »

Обучение „Специфики на КТД в хранително-вкусовата промишленост“ стартира от 15 февруари

Дистанционно обучение „Специфики в колективното трудово договаряне в хранително-вкусовата промишленост“ започва от понеделник, 15 февруари. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях. Всички дистанционни курсове на КНСБ се... Вижте повече »

Онлайн курс „Специфики в КТД в отраслите: търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 15 февруари

Дистанционно обучение „Специфики в колективното трудово договаряне в отраслите: търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 15 февруари. Курсът е насочен заети лица и е безплатен за тях. Той се провежда в... Вижте повече »