tewt

Displaying 6 076 - 6 100 of 6 267

 • Работата от разстояние има доброволен характер. Към работа от разстояние може да се премине само по взаимно съгласие.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с Кодекса на труда, колективния трудов договор и Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. Също така работното им време се определя при спазване на установената с Кодекса на труда междудневна и седмична почивка и съответства на продължителността на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя. Фактът, че работата от разстояние се извършва извън помещенията на работодателя не е основание той да принуждава работниците да работят и след края на работното време. Кодексът на труда казва какво е работното време на работниците, които работят от разстояние.

56-65 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Национален браншов синдикат "Водоснабдител" (НБС "Водоснабдител")

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Разград

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

46-55 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Бургас

 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Работата от разстояние има доброволен характер. Към работа от разстояние може да се премине само по взаимно съгласие.
 • Работодателят е длъжен в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

36-45 г.

 • Инспекция по труда

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Национален браншов синдикат "Водоснабдител" (НБС "Водоснабдител")

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Разград

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

26-35 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Национален браншов синдикат "Водоснабдител" (НБС "Водоснабдител")

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Разград

 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.
 • Положения труд през почивни и празнични дни при подневно отчитане на работното време е извънреден труд, който се заплаща с увеличение.
 • С подписването на колективния трудов договор страните се задължават да спазват постигнатите в него договорености.При неизпълнението им от страна на работодателя синдикалните организации или отделните синдикални членове могат да предявят иска пред съда.
 • Според Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място:-При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства.-Личните предпазни средства трябва:1) да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;2) да отговарят на условията на съответното работно място;3) да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;4) да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.-Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично предпазно средство, те трябва да са съвместими и при едновременното им използване да продължават да бъдат ефективни срещу съответните опасности.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Това е нарушение на законодателството от страна на работодателя, за което бихте могли да сезирате Инспекцията по труда. В Кодекса на труда има няколко основания, при които работодателят може да Ви задължи да ползвате платения си годишен отпуск, тоест без да се изисква Вашето съгласие - по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

46-55 г.

 • Други

Висше образование

 • В Кодекса на труда е гарантирано правото на синдикатите свободно и независимо от волята на работодателя да организират своята дейност. Съгласно чл. 33 от Kодекса на труда „Синдикалните организации имат право в рамките на закона сами да изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и представители, да организират своето управление, както и да приемат програми за дейността си“.
 • Съгласно чл. 42 от Кодекса на труда централните ръководства на синдикалните организации и на организациите на работодателите или определените от тях органи или лица имат право да участват в обсъждането на въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите от предприятието.

Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГДП)

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Благоевград

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

36-45 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Разград

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Основният нормативен акт, в който е посочено какви медицински прегледи е задължен да осигури работодателят за работещите и с каква периодичност, е Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците: - работодателят е длъжен да осигури следните медицински прегледи и изследвания: 1) анамнеза, която наред с другото включва изясняване наличието на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания; 2) лекарски преглед; 3) измерване на теглото и ръста; 4) измерване на кръвното налягане; 5) ЕКГ; 6) изследване на урина за захар (при лица над 40 години); 7) изследване на урина (определените в наредбата показатели могат да се изследват с тест лента). - Периодичността на осигурените от работодателя медицински прегледи е: 1) един път на пет години – за работещите на възраст от 18- до 40-години; 2) един път на 3 години – за работещите на възраст над 40-години.
 • Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). - Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. - Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести: 1) преди започване на работа с видеодисплеи; 2) един път на три години за лицата, ненавършили 40 години; 3) ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. - Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

26-35 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Синдикат на българските учители (СБУ)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Велико Търново

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Това действие на работодателя е нарушение на Кодекса на труда и от една страна може да се разглежда като принудително ползване на платения Ви годишен отпуск, без да сте съгласен/а за това. От друга страна при работен ден от 8 часа работникът или служителят има задължение да ги отработи в помещенията на работодателя, когато става въпрос за типично трудово правоотношение, при пълен работен ден, и е за неопределено време. Специално е казано в закона, че нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. Работният ден от 4 часа е характерен за непълното работно време, а 8 часа всъщност е пълно работно време. В трудовия договор на всеки работник или служител изрично се посочва мястото на работа и работното му време – пълно, непълно, намалено и т. н.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

26-35 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Разград

 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.
 • Положения труд през почивни и празнични дни при подневно отчитане на работното време е извънреден труд, който се заплаща с увеличение.
 • С подписването на колективния трудов договор страните се задължават да спазват постигнатите в него договорености.При неизпълнението им от страна на работодателя синдикалните организации или отделните синдикални членове могат да предявят иска пред съда.
 • - Ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ. - В случай, че работодателя не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен незабавно да оформи трудовата книжка и да я предаде на работника или служителя или да посочи кога същата ще бъде предадена. За незаконосъобразно задържане на трудовата книжка работодателя дължи обезщетение.
 • Кодексът на труда посочва, че ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя - поради важни производствени причини при определени условия, както и от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Работодателят не може да откаже да Ви разреши ползването на платения годишен отпуск, ако не съществуват важни причини за това.
 • Трудовото правоотношение е формално и затова се изисква заповед, с която работодателя въвежда извънредния труд. Кодексът на труда изрично посочва, че извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

56-65 г.

 • КНСБ

Средно образование

 • Правото на синдикално сдружаване е основно трудово право и като такова е защитено в редица международни актове, Конституцията на Република България и Кодекса на труда. В Конституцията законодателят гарантира на всички работници и служители правото да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване и правото на стачка за защита на техните колективни икономически и социални интереси. Недопустимо е преследване на работници и служители за упражняване на синдикална дейност и за членство в синдикати.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

Жена

 • Съгласно Кодекса за социално осигуряване работодателят изплаща на осигурения за първите три дни на болничния 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила неработоспособността, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

Област Разград

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

56-65 г.

 • Други

Средно образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Синдикат на българските учители (СБУ)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Стара Загора

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

36-45 г.

 • Други

Средно образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Стара Загора

 • Изпитателния срок има за цел работодателя да провери качествата на работника да изпълнява дадения вид работа, както и работника да се увери дали работата е подходяща за него. Тази уговорка обаче, може да съществува само при сключен писмен трудов договор.
 • Работодателят е длъжен в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като работно място и условия в съответствие с характера на работата.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Това е нарушение на законодателството от страна на работодателя, за което бихте могли да сезирате Инспекцията по труда. В Кодекса на труда има няколко основания, при които работодателят може да Ви задължи да ползвате платения си годишен отпуск, тоест без да се изисква Вашето съгласие - по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.
 • Трудовото правоотношение е формално и затова се изисква заповед, с която работодателя въвежда извънредния труд. Кодексът на труда изрично посочва, че извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

65+ г.

 • Други

Основно образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Не съм член на синдиката

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Разград

 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • - Ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ. - В случай, че работодателя не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Този отпуск е право на синдикалните дейци, а създаването на пречки за неговото упражняване е нарушение на законодателството,но и антисиндикално поведение от страна на работодателя. Кодексът на труда предвижда,че за осъществяване на синдикална дейност нещатните членове на централни, отраслови и териториални ръководства на синдикалните организации, както и нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията имат право на платен отпуск в размери, установени в колективния трудов договор, но не по-малко от 25 часа за една календарна година.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

56-65 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГДП)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Хасково

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Идеята на Кодекса на труда е, че по време на отпуск, включително и на болничен, работодателят няма право да възлага работа на работника или служителя. Това произтича от текстовете на закона, според който отпускът е по – продължителен период от време, през който работникът или служителят възстановява работната си сила. А по време на болнични работникът се възстановява от определени неблагоприятни събития-например общо заболяване или трудова злополука, като в тези случаи също е недопустимо и нелогично възлагането на работа.На практика дори е и невъзможно изпълнението на трудовите задължения в повечето случаи на отпуск и болничен.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

26-35 г.

 • КНСБ
 • Инспекция по труда
 • Други

Висше образование

 • В Кодекса на труда е гарантирано правото на синдикатите свободно и независимо от волята на работодателя да организират своята дейност. Съгласно чл. 33 от Kодекса на труда „Синдикалните организации имат право в рамките на закона сами да изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и представители, да организират своето управление, както и да приемат програми за дейността си“.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГДП)

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Благоевград

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

46-55 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Синдикат на българските учители (СБУ)

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Кюстендил

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

46-55 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Национална федерация на енергетиците (НФЕ)

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Разград

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). - Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. - Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести: 1) преди започване на работа с видеодисплеи; 2) един път на три години за лицата, ненавършили 40 години; 3) ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. - Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

46-55 г.

 • Други

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на независимите федерации от земеделието (ФНСЗ)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Кюстендил

 • Изпитателния срок има за цел работодателя да провери качествата на работника да изпълнява дадения вид работа, както и работника да се увери дали работата е подходяща за него. Тази уговорка обаче, може да съществува само при сключен писмен трудов договор.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Преговорите за сключване на колективен трудов договор започват по време, място и начин, определен от страните. Работодателят е длъжен да започне преговорите не по-късно от един месец след получаване на поканата от синдикалната организация. Отчетена е празнота в нашето законодателство, която дава възможност на работодателя умишлено да забавя преговорите по сключването на колективен трудов договор. Тази празнота в закона следва да бъде прецизирана. В такива ситуации съветваме работниците да предприемат синдикални и граждански действия за осъществяване на натиск за успешно финализиране на преговорите.
 • Според НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: - Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място; - Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на работодателя; - Видовете инструктаж са: начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж, ежедневен инструктаж.
 • - Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност. - Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се определят ежегодно, но не по-късно от края на януари. - Препис от списъка се изпраща на службата по трудова медицина. - На заседание на Комисията по трудоустрояване, документирано с протокол, се определят подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда). - Задължение на службите по трудова медицина (СТМ) е да разработват препоръки за преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от определена закрила.
 • - Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси са задължителни по отношение организацията и физиологичното нормиране на труда при проектирането и експлоатацията на всички обекти от промишлеността, селското стопанство, търговията, комунално-битовото обслужване и други. - Работното място трябва да осигурява физиологично издържана работна поза. Механизмите на управление, работните части на машината и разположението на инструментите трябва да са устроени така, че работникът да може да ги достига в седнало положение и да има достатъчно място за краката и коленете през време на работа. - Столовете и седалките трябва да бъдат устроени така, че да отговарят на естеството на извършваната работа (столове за промишлеността и учреждения; седалки за машини и за превозни средства и т. н.). Те не трябва да ограничават подвижността на тялото при седяща поза. - Когато характерът на работата позволява, по правило трябва да се поставят подлакетници за поддържане на ръцете. Те трябва да бъдат покрити с пластични въздухопроницаеми материали или кожа. - По правило трябва да се осигурява поддръжка на краката, особено когато работата изисква столът да бъде с по-голяма височина. - Работната повърхност трябва да бъде подходящо оцветена, за да създава достатъчен контраст с обработваните предмети и детайли и да бъде матова за избягване на отблясък.
 • Трудовото правоотношение се прекратява единствено писмено, чрез връчване на предизвестие или в случай, че се прекратява трудовия договор без предизвестие с връчване на заповед.
 • Това действие на работодателя е незаконно. Кодексът на труда урежда, че работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Този отпуск се разрешава от работодателя, но е необходимо писмено искане от страна на работника или служителя. Без това искане ползването на неплатен отпуск е в противоречие с Кодекса на труда.
 • Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с Кодекса на труда, колективния трудов договор и Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. Също така работното им време се определя при спазване на установената с Кодекса на труда междудневна и седмична почивка и съответства на продължителността на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя. Фактът, че работата от разстояние се извършва извън помещенията на работодателя не е основание той да принуждава работниците да работят и след края на работното време. Кодексът на труда казва какво е работното време на работниците, които работят от разстояние.

65+ г.

 • Други

Основно образование

 • В Кодекса на труда е гарантирано правото на синдикатите свободно и независимо от волята на работодателя да организират своята дейност. Съгласно чл. 33 от Kодекса на труда „Синдикалните организации имат право в рамките на закона сами да изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и представители, да организират своето управление, както и да приемат програми за дейността си“.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Не съм член на синдиката

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Разград

 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • - Ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ. - В случай, че работодателя не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

46-55 г.

 • КНСБ
 • Инспекция по труда
 • Други

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГДП)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Хасково

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

46-55 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Национален браншов синдикат "Водоснабдител" (НБС "Водоснабдител")

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Разград

 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). - Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. - Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести: 1) преди започване на работа с видеодисплеи; 2) един път на три години за лицата, ненавършили 40 години; 3) ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. - Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

36-45 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГДП)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Хасково

 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.
 • Съгласно Кодекса на труда колективният договор не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закон или колективен договор, с който работодателят е обвързан. Съгласно данни на НСИ в предприятията със сключен КТД доходите са с поне 12% по-високи.
 • С подписването на колективния трудов договор страните се задължават да спазват постигнатите в него договорености.При неизпълнението им от страна на работодателя синдикалните организации или отделните синдикални членове могат да предявят иска пред съда.
 • Основният нормативен акт, в който е посочено какви медицински прегледи е задължен да осигури работодателят за работещите и с каква периодичност, е Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците: - работодателят е длъжен да осигури следните медицински прегледи и изследвания: 1) анамнеза, която наред с другото включва изясняване наличието на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания; 2) лекарски преглед; 3) измерване на теглото и ръста; 4) измерване на кръвното налягане; 5) ЕКГ; 6) изследване на урина за захар (при лица над 40 години); 7) изследване на урина (определените в наредбата показатели могат да се изследват с тест лента). - Периодичността на осигурените от работодателя медицински прегледи е: 1) един път на пет години – за работещите на възраст от 18- до 40-години; 2) един път на 3 години – за работещите на възраст над 40-години.
 • Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). - Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. - Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести: 1) преди започване на работа с видеодисплеи; 2) един път на три години за лицата, ненавършили 40 години; 3) ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. - Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Трудовото правоотношение е формално и затова се изисква заповед, с която работодателя въвежда извънредния труд. Кодексът на труда изрично посочва, че извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

36-45 г.

 • Други

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

Мъж

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Стара Загора

 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Работодателят е длъжен в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като работно място и условия в съответствие с характера на работата.
 • Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). - Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. - Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести: 1) преди започване на работа с видеодисплеи; 2) един път на три години за лицата, ненавършили 40 години; 3) ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. - Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • - Ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ. - В случай, че работодателя не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

46-55 г.

 • Инспекция по труда
 • Други

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Бургас

 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: получени аванси; надвзети суми вследствие на технически грешки; данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; запори, наложени по съответния ред. Не съществува дисциплинарно наказание „глоба“.
 • Положения труд през почивни и празнични дни при подневно отчитане на работното време е извънреден труд, който се заплаща с увеличение.
 • Колективният трудов договор се вписва в регистър в инспекцията по труда, в района на която е седалището на работодателя.
 • Основният нормативен акт, в който е посочено какви медицински прегледи е задължен да осигури работодателят за работещите и с каква периодичност, е Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците: - работодателят е длъжен да осигури следните медицински прегледи и изследвания: 1) анамнеза, която наред с другото включва изясняване наличието на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания; 2) лекарски преглед; 3) измерване на теглото и ръста; 4) измерване на кръвното налягане; 5) ЕКГ; 6) изследване на урина за захар (при лица над 40 години); 7) изследване на урина (определените в наредбата показатели могат да се изследват с тест лента). - Периодичността на осигурените от работодателя медицински прегледи е: 1) един път на пет години – за работещите на възраст от 18- до 40-години; 2) един път на 3 години – за работещите на възраст над 40-години.
 • - Ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ. - В случай, че работодателя не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.
 • Работодателят е длъжен да изплаща трудовото възнаграждение в договорените срокове, дори и след прекратяване на трудовото правоотношение. Обезщетенията след прекратяване на трудовото правоотношение се дължат до края на месеца следващ прекратяването на трудовия договор.
 • Идеята на Кодекса на труда е, че по време на отпуск, включително и на болничен, работодателят няма право да възлага работа на работника или служителя. Това произтича от текстовете на закона, според който отпускът е по – продължителен период от време, през който работникът или служителят възстановява работната си сила. А по време на болнични работникът се възстановява от определени неблагоприятни събития-например общо заболяване или трудова злополука, като в тези случаи също е недопустимо и нелогично възлагането на работа.На практика дори е и невъзможно изпълнението на трудовите задължения в повечето случаи на отпуск и болничен.
 • В Правилника за вътрешния трудов ред се определя начинът на запознаване на работниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време и от организацията на работата в даденото предприятие може да се направи извода колко често се налага запознаване с графиците и съответно – промени в смените.Промяната на смените зависи от нуждите на предприятието, от естеството и характера на дейността на предприятието. Работодателят изменя утвърдените поименни графици през периода, за който е установено сумираното изчисляване: -при промяна на числеността на заетите работници и служители; -при промяна на други обстоятелства, при които те са утвърдени.

65+ г.

 • Други

Основно образование

 • Недопустимо е преследване на работници и служители за упражняване на синдикална дейност и за членство в синдикати, както и на уволнения на синдикални лидери, ползващи се от защита в това им качество. Съгласно Кодекса на труда работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.
 • Съгласно чл. 406, ал. 2 т.2 КТ в изпълнение на функциите си по ал. 1 представителите на синдикалните организации имат право да изискват от работодателя обяснения и представяне на необходимите им сведения и документи. Това правомощие на синдикатите го имат само контролните органи, което говори за влиянието на СО при спазване на трудовото законодателство. Разпоредбата на чл. 406, ал. 2, т.2 КТ още веднъж показва, че правомощията на контролните органи и на синдикатите относно спазване на трудовото законодателство са еднакви. Тъй като трудовото правоотношение е формално правоотношение, защото всяко действие е свързано с конкретен документ, затова синдикатите трябва да изискват от работодателя всички необходими документи, които имат отношение към извършените нарушения. Чрез документите пряко ще се докаже неспазването на трудовото законодателство.

Не съм член на синдиката

Мъж

 • Работодателят внася осигурителни вноски върху всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Той трябва да осигурява работника върху не по-малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и групи професии. За лицата, за които такъв праг не е определен, минималния доход е МРЗ, определена за страната. Над законово определен максимален осигурителен доход не се дължат осигуровки.
 • Съгласно Кодекса за социално осигуряване работодателят изплаща на осигурения за първите три дни на болничния 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила неработоспособността, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

Област Разград

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). - Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. - Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести: 1) преди започване на работа с видеодисплеи; 2) един път на три години за лицата, ненавършили 40 години; 3) ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. - Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

56-65 г.

 • КНСБ

Висше образование

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.

Синдикат на българските учители (СБУ)

Жена

 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.

Област Стара Загора