asdf

Displaying 1 - 25 of 8 418

Кое от изброените се отнася за Вас при започване на работа?Кое от изброените се отнася за Вас по повод заплащането на труда?Кое от изброените се отнася за Вас относно работното време и почивките?Кое от изброените се отнася за Вас относно отпускитеКое от изброените се отнася за Вас относно прекратяване на трудовото правоотношение?Кое от изброените се отнася за Вас относно здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и хигиена на труда?Кое от изброените се отнася за Вас относно социалното ви осигуряване?Кое от изброените се отнася за Вас относно колективно трудово договаряне (КТД)?Кое от изброените се отнася за Вас относно спазването на синдикални права?Кое от изброените се отнася за вас по повод упражняването на сигналната функция на синдикалните организации?Посочете населеното място (област), в което живеете:Към коя федерация, синдикат или съюз към КНСБ членувате?Посочете Вашия пол:Посочете Вашата възраст:При нарушения на трудовите ми и осигурителни права съм търсил съдействие от:Посочете Вашето завършено образование:
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област МонтанаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Жена36-45 г.
 • Други
Висше образование
 • При сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа. Длъжностна характеристика се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • В Кодекса на труда е уредено, че работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по определен ред, посочен в закона. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.
 • Кодексът на труда посочва, че ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя - поради важни производствени причини при определени условия, както и от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Работодателят не може да откаже да Ви разреши ползването на платения годишен отпуск, ако не съществуват важни причини за това.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ВарнаСиндикат на българските учители (СБУ)Жена46-55 г.
 • Инспекция по труда
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област МонтанаНе съм член на синдикатаЖена36-45 г.
 • Други
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). - Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. - Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести: 1) преди започване на работа с видеодисплеи; 2) един път на три години за лицата, ненавършили 40 години; 3) ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. - Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област Стара ЗагораСиндикат на българските учители (СБУ)Жена56-65 г.
 • Национален осигурителен институт (НОИ)
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: - Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място; - Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на работодателя; - Видовете инструктаж са: начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж, ежедневен инструктаж.
 • Според Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места:- Работодателят е длъжен да извършва оценка на риска на работното място и при необходимост да прави измервания. (Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни през топлия и през студения период на годината. Може и в един ден, но при най-неблагоприятни условия в предвидените от закона случаи.).- Ако работодателят не изпълнява задълженията си, Законът дава право да откажете да изпълнявате извършваната от вас работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ви. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за вас. Можете и да подадете сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателят.
 • Основният нормативен акт, в който е посочено какви медицински прегледи е задължен да осигури работодателят за работещите и с каква периодичност, е Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците: - работодателят е длъжен да осигури следните медицински прегледи и изследвания: 1) анамнеза, която наред с другото включва изясняване наличието на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания; 2) лекарски преглед; 3) измерване на теглото и ръста; 4) измерване на кръвното налягане; 5) ЕКГ; 6) изследване на урина за захар (при лица над 40 години); 7) изследване на урина (определените в наредбата показатели могат да се изследват с тест лента). - Периодичността на осигурените от работодателя медицински прегледи е: 1) един път на пет години – за работещите на възраст от 18- до 40-години; 2) един път на 3 години – за работещите на възраст над 40-години.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ГабровоСиндикат на българските учители (СБУ)Жена18-25 г.
 • Други
Висше образование
 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициент 1,1428.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:-Работното и униформеното облекло трябва:1) да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;2) да отговарят на условията на съответното работно място;3) да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;4) да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.-Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа.-Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла.-Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.-Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.то ми облекло е некачествено/неподходящо.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област София-градНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж36-45 г.
 • Други
Средно образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:-Работното и униформеното облекло трябва:1) да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;2) да отговарят на условията на съответното работно място;3) да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;4) да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.-Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа.-Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла.-Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.-Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.то ми облекло е некачествено/неподходящо.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ПловдивНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж36-45 г.
 • Други
Висше образование
 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област Стара ЗагораНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж26-35 г.
 • Други
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област София-градНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж46-55 г.
 • Други
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Часовете изработени над уговорената продължителност на работното време при сумирано изчисляване на работното време се заплащат като извънреден труд в размер на 50 на сто.
 • В Правилника за вътрешния трудов ред се определя начинът на запознаване на работниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време и от организацията на работата в даденото предприятие може да се направи извода колко често се налага запознаване с графиците и съответно – промени в смените.Промяната на смените зависи от нуждите на предприятието, от естеството и характера на дейността на предприятието. Работодателят изменя утвърдените поименни графици през периода, за който е установено сумираното изчисляване: -при промяна на числеността на заетите работници и служители; -при промяна на други обстоятелства, при които те са утвърдени.
 • Това е нарушение на законодателството от страна на работодателя, за което бихте могли да сезирате Инспекцията по труда. В Кодекса на труда има няколко основания, при които работодателят може да Ви задължи да ползвате платения си годишен отпуск, тоест без да се изисква Вашето съгласие - по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:-Работното и униформеното облекло трябва:1) да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;2) да отговарят на условията на съответното работно място;3) да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;4) да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.-Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа.-Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла.-Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.-Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.то ми облекло е некачествено/неподходящо.
 • Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като работно място и условия в съответствие с характера на работата.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област МонтанаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж46-55 г.
 • Национална агенция по приходите (НАП)
Средно образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ВрацаСиндикат на българските учители (СБУ)Жена56-65 г.
 • КНСБ
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). - Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. - Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести: 1) преди започване на работа с видеодисплеи; 2) един път на три години за лицата, ненавършили 40 години; 3) ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. - Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • - Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси са задължителни по отношение организацията и физиологичното нормиране на труда при проектирането и експлоатацията на всички обекти от промишлеността, селското стопанство, търговията, комунално-битовото обслужване и други. - Работното място трябва да осигурява физиологично издържана работна поза. Механизмите на управление, работните части на машината и разположението на инструментите трябва да са устроени така, че работникът да може да ги достига в седнало положение и да има достатъчно място за краката и коленете през време на работа. - Столовете и седалките трябва да бъдат устроени така, че да отговарят на естеството на извършваната работа (столове за промишлеността и учреждения; седалки за машини и за превозни средства и т. н.). Те не трябва да ограничават подвижността на тялото при седяща поза. - Когато характерът на работата позволява, по правило трябва да се поставят подлакетници за поддържане на ръцете. Те трябва да бъдат покрити с пластични въздухопроницаеми материали или кожа. - По правило трябва да се осигурява поддръжка на краката, особено когато работата изисква столът да бъде с по-голяма височина. - Работната повърхност трябва да бъде подходящо оцветена, за да създава достатъчен контраст с обработваните предмети и детайли и да бъде матова за избягване на отблясък.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ДобричНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж46-55 г.
 • Други
Средно образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места:- Работодателят е длъжен да извършва оценка на риска на работното място и при необходимост да прави измервания. (Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни през топлия и през студения период на годината. Може и в един ден, но при най-неблагоприятни условия в предвидените от закона случаи.).- Ако работодателят не изпълнява задълженията си, Законът дава право да откажете да изпълнявате извършваната от вас работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ви. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за вас. Можете и да подадете сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателят.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Преговорите за сключване на колективен трудов договор започват по време, място и начин, определен от страните. Работодателят е длъжен да започне преговорите не по-късно от един месец след получаване на поканата от синдикалната организация. Отчетена е празнота в нашето законодателство, която дава възможност на работодателя умишлено да забавя преговорите по сключването на колективен трудов договор. Тази празнота в закона следва да бъде прецизирана. В такива ситуации съветваме работниците да предприемат синдикални и граждански действия за осъществяване на натиск за успешно финализиране на преговорите.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ВарнаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Жена46-55 г.
 • Инспекция по труда
Висше образование
 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:-Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа;-Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието;-Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място.
 • Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:-Работното и униформеното облекло трябва:1) да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;2) да отговарят на условията на съответното работно място;3) да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;4) да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.-Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа.-Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла.-Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.-Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.то ми облекло е некачествено/неподходящо.
 • Според Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места:- Работодателят е длъжен да извършва оценка на риска на работното място и при необходимост да прави измервания. (Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни през топлия и през студения период на годината. Може и в един ден, но при най-неблагоприятни условия в предвидените от закона случаи.).- Ако работодателят не изпълнява задълженията си, Законът дава право да откажете да изпълнявате извършваната от вас работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ви. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за вас. Можете и да подадете сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателят.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ДобричНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж46-55 г.
 • Други
Средно образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:-Работното и униформеното облекло трябва:1) да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;2) да отговарят на условията на съответното работно място;3) да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;4) да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.-Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа.-Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла.-Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.-Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.то ми облекло е некачествено/неподходящо.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област МонтанаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж36-45 г.
 • КНСБ
 • Инспекция по труда
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Трудовото правоотношение е формално и затова се изисква заповед, с която работодателя въвежда извънредния труд. Кодексът на труда изрично посочва, че извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Работодателят е длъжен да предоставя всички документи от досието на работника или служителя до 14 дни след писменото им поискване. Трудовата книжка се съхранява в работника. В случай, че се съхранява от работодателя, същият е длъжен да я върне незабавно при поискване.
 • Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като работно място и условия в съответствие с характера на работата.
 • - Ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ. - В случай, че работодателя не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.
 • Работодателят е длъжен по искане на работника или негов представител да издава в 14-дневен срок документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и/или категория труд, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи.
 • С подписването на колективния трудов договор страните се задължават да спазват постигнатите в него договорености.При неизпълнението им от страна на работодателя синдикалните организации или отделните синдикални членове могат да предявят иска пред съда.
 • В Кодекса на труда е гарантирано правото на синдикатите свободно и независимо от волята на работодателя да организират своята дейност. Съгласно чл. 33 от Kодекса на труда „Синдикалните организации имат право в рамките на закона сами да изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и представители, да организират своето управление, както и да приемат програми за дейността си“.
 • Съгласно чл. 406, ал. 2 т.2 КТ в изпълнение на функциите си по ал. 1 представителите на синдикалните организации имат право да изискват от работодателя обяснения и представяне на необходимите им сведения и документи. Това правомощие на синдикатите го имат само контролните органи, което говори за влиянието на СО при спазване на трудовото законодателство. Разпоредбата на чл. 406, ал. 2, т.2 КТ още веднъж показва, че правомощията на контролните органи и на синдикатите относно спазване на трудовото законодателство са еднакви. Тъй като трудовото правоотношение е формално правоотношение, защото всяко действие е свързано с конкретен документ, затова синдикатите трябва да изискват от работодателя всички необходими документи, които имат отношение към извършените нарушения. Чрез документите пряко ще се докаже неспазването на трудовото законодателство.
Област София-градСиндикат на българските учители (СБУ)Жена46-55 г.
 • Инспекция по труда
 • Други
Висше образование
 • Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • По този начин се нарушава минималната Ви междудневна почивка.Това е в противоречие с Кодекса на труда, защото се изисква спазване на минималната междудневна почивка, която е не по-малко от 12 часа между два работни дни. и Но дори и в случаите на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с Кодекса на труда.
 • В Правилника за вътрешния трудов ред се определя начинът на запознаване на работниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време и от организацията на работата в даденото предприятие може да се направи извода колко често се налага запознаване с графиците и съответно – промени в смените.Промяната на смените зависи от нуждите на предприятието, от естеството и характера на дейността на предприятието. Работодателят изменя утвърдените поименни графици през периода, за който е установено сумираното изчисляване: -при промяна на числеността на заетите работници и служители; -при промяна на други обстоятелства, при които те са утвърдени.
 • Това е неизпълнение на задължение на работодателя. Правилника за вътрешния трудов ред се определя начинът на запознаване на работниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време, за дежурство и за времето на разположение. Когато е уговорено задължение за разположение на работника и служителя, се определя и начинът на уведомяване за явяване на работа.
 • Кодексът на труда задължава работодателя да осигури на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Това е правило, от което не се допуска отклонение. В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:-Работното и униформеното облекло трябва:1) да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;2) да отговарят на условията на съответното работно място;3) да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;4) да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.-Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа.-Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла.-Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.-Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.то ми облекло е некачествено/неподходящо.
 • Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като работно място и условия в съответствие с характера на работата.
 • Според Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места:- Работодателят е длъжен да извършва оценка на риска на работното място и при необходимост да прави измервания. (Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни през топлия и през студения период на годината. Може и в един ден, но при най-неблагоприятни условия в предвидените от закона случаи.).- Ако работодателят не изпълнява задълженията си, Законът дава право да откажете да изпълнявате извършваната от вас работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ви. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за вас. Можете и да подадете сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателят.
 • Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). - Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. - Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести: 1) преди започване на работа с видеодисплеи; 2) един път на три години за лицата, ненавършили 40 години; 3) ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. - Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • - Ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ. - В случай, че работодателя не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.
 • - Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси са задължителни по отношение организацията и физиологичното нормиране на труда при проектирането и експлоатацията на всички обекти от промишлеността, селското стопанство, търговията, комунално-битовото обслужване и други. - Работното място трябва да осигурява физиологично издържана работна поза. Механизмите на управление, работните части на машината и разположението на инструментите трябва да са устроени така, че работникът да може да ги достига в седнало положение и да има достатъчно място за краката и коленете през време на работа. - Столовете и седалките трябва да бъдат устроени така, че да отговарят на естеството на извършваната работа (столове за промишлеността и учреждения; седалки за машини и за превозни средства и т. н.). Те не трябва да ограничават подвижността на тялото при седяща поза. - Когато характерът на работата позволява, по правило трябва да се поставят подлакетници за поддържане на ръцете. Те трябва да бъдат покрити с пластични въздухопроницаеми материали или кожа. - По правило трябва да се осигурява поддръжка на краката, особено когато работата изисква столът да бъде с по-голяма височина. - Работната повърхност трябва да бъде подходящо оцветена, за да създава достатъчен контраст с обработваните предмети и детайли и да бъде матова за избягване на отблясък.
 • Основните нормативните документи, които описват задълженията на работодателя при работа с химични вещества и смеси са: наредба №10 от 26 септимври 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени при работа; Наредба №13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа; Закон за здравословни и безопасни условия на труд: - Вещества, суровини и материали, които притежават свойства, създаващи риск за здравето, се използват само по технологии, които ефективно предпазват работещите от заболявания и злополуки. - Работодателят създава и поддържа картотека на информационните листове за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и препарати. - Работодателят се задължава да прилага в работната среда максимално безопасни за човешкото здраве суровини, продукти и технологии; - Цялата необходима информация относно свойствата на дадено химично вещество и рискове при работа с него ни дава Информационния лист за безопасност (ИЛБ) и поради това е необходимо работодателят да поддръжка картотека.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация - страна по договора или са се присъединили към него по реда договорен в КТД.
 • Недопустимо е преследване на работници и служители за упражняване на синдикална дейност и за членство в синдикати, както и на уволнения на синдикални лидери, ползващи се от защита в това им качество. Съгласно Кодекса на труда работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.
 • Съгласно чл. 406, ал. 2 т.2 КТ в изпълнение на функциите си по ал. 1 представителите на синдикалните организации имат право да изискват от работодателя обяснения и представяне на необходимите им сведения и документи. Това правомощие на синдикатите го имат само контролните органи, което говори за влиянието на СО при спазване на трудовото законодателство. Разпоредбата на чл. 406, ал. 2, т.2 КТ още веднъж показва, че правомощията на контролните органи и на синдикатите относно спазване на трудовото законодателство са еднакви. Тъй като трудовото правоотношение е формално правоотношение, защото всяко действие е свързано с конкретен документ, затова синдикатите трябва да изискват от работодателя всички необходими документи, които имат отношение към извършените нарушения. Чрез документите пряко ще се докаже неспазването на трудовото законодателство.
Област ДобричНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж36-45 г.
 • КНСБ
 • Инспекция по труда
 • Други
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Кодексът на труда урежда, че работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа и тя не може да бъде удължавана, освен в случаите и по реда, предвидени в Кодекса на труда. Ако полагате извънреден труд, работодателят е длъжен да го отчита и заплаща. Друга възможна причина да работите повече от 40 часа седмично е налице при работа на ненормиран работен ден и това не е незаконно. Поради особения характер на работата работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: - Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място; - Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на работодателя; - Видовете инструктаж са: начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж, ежедневен инструктаж.
 • Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:-Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа;-Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието;-Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място.
 • Според Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място:-При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства.-Личните предпазни средства трябва:1) да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;2) да отговарят на условията на съответното работно място;3) да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;4) да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.-Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично предпазно средство, те трябва да са съвместими и при едновременното им използване да продължават да бъдат ефективни срещу съответните опасности.
 • Според Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места:- Работодателят е длъжен да извършва оценка на риска на работното място и при необходимост да прави измервания. (Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни през топлия и през студения период на годината. Може и в един ден, но при най-неблагоприятни условия в предвидените от закона случаи.).- Ако работодателят не изпълнява задълженията си, Законът дава право да откажете да изпълнявате извършваната от вас работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ви. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за вас. Можете и да подадете сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателят.
 • - Ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ. - В случай, че работодателя не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.
 • - Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси са задължителни по отношение организацията и физиологичното нормиране на труда при проектирането и експлоатацията на всички обекти от промишлеността, селското стопанство, търговията, комунално-битовото обслужване и други. - Работното място трябва да осигурява физиологично издържана работна поза. Механизмите на управление, работните части на машината и разположението на инструментите трябва да са устроени така, че работникът да може да ги достига в седнало положение и да има достатъчно място за краката и коленете през време на работа. - Столовете и седалките трябва да бъдат устроени така, че да отговарят на естеството на извършваната работа (столове за промишлеността и учреждения; седалки за машини и за превозни средства и т. н.). Те не трябва да ограничават подвижността на тялото при седяща поза. - Когато характерът на работата позволява, по правило трябва да се поставят подлакетници за поддържане на ръцете. Те трябва да бъдат покрити с пластични въздухопроницаеми материали или кожа. - По правило трябва да се осигурява поддръжка на краката, особено когато работата изисква столът да бъде с по-голяма височина. - Работната повърхност трябва да бъде подходящо оцветена, за да създава достатъчен контраст с обработваните предмети и детайли и да бъде матова за избягване на отблясък.
 • Работодателят е длъжен до 25-то число на месеца, следващ този на прекратяване на осигуряването да представи на НОИ документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит при него от осигурения. В документа трябва да се впише и съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране, по която предлага да се зачете осигурителния стаж.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ВарнаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж36-45 г.
 • Национален осигурителен институт (НОИ)
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ВарнаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Жена46-55 г.
 • КНСБ
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ВарнаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Жена36-45 г.
 • Други
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ВарнаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Жена46-55 г.
 • Други
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ВарнаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Жена46-55 г.
 • Други
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Кодексът на труда урежда, че работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа и тя не може да бъде удължавана, освен в случаите и по реда, предвидени в Кодекса на труда. Ако полагате извънреден труд, работодателят е длъжен да го отчита и заплаща. Друга възможна причина да работите повече от 40 часа седмично е налице при работа на ненормиран работен ден и това не е незаконно. Поради особения характер на работата работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Преговорите за сключване на колективен трудов договор започват по време, място и начин, определен от страните. Работодателят е длъжен да започне преговорите не по-късно от един месец след получаване на поканата от синдикалната организация. Отчетена е празнота в нашето законодателство, която дава възможност на работодателя умишлено да забавя преговорите по сключването на колективен трудов договор. Тази празнота в закона следва да бъде прецизирана. В такива ситуации съветваме работниците да предприемат синдикални и граждански действия за осъществяване на натиск за успешно финализиране на преговорите.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област ВарнаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Жена46-55 г.
 • КНСБ
 • Други
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:-Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа;-Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието;-Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място.
 • - Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси са задължителни по отношение организацията и физиологичното нормиране на труда при проектирането и експлоатацията на всички обекти от промишлеността, селското стопанство, търговията, комунално-битовото обслужване и други. - Работното място трябва да осигурява физиологично издържана работна поза. Механизмите на управление, работните части на машината и разположението на инструментите трябва да са устроени така, че работникът да може да ги достига в седнало положение и да има достатъчно място за краката и коленете през време на работа. - Столовете и седалките трябва да бъдат устроени така, че да отговарят на естеството на извършваната работа (столове за промишлеността и учреждения; седалки за машини и за превозни средства и т. н.). Те не трябва да ограничават подвижността на тялото при седяща поза. - Когато характерът на работата позволява, по правило трябва да се поставят подлакетници за поддържане на ръцете. Те трябва да бъдат покрити с пластични въздухопроницаеми материали или кожа. - По правило трябва да се осигурява поддръжка на краката, особено когато работата изисква столът да бъде с по-голяма височина. - Работната повърхност трябва да бъде подходящо оцветена, за да създава достатъчен контраст с обработваните предмети и детайли и да бъде матова за избягване на отблясък.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област МонтанаНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Жена36-45 г.
 • Национален осигурителен институт (НОИ)
Висше образование
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте посочили нито едно от изброените нарушения в тази категория.
 • Не сте избрали нито едно от изброените.
Област СилистраНационален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")Мъж46-55 г.
 • Други
Средно образование
Кое от изброените се отнася за Вас при започване на работа?Кое от изброените се отнася за Вас по повод заплащането на труда?Кое от изброените се отнася за Вас относно работното време и почивките?Кое от изброените се отнася за Вас относно отпускитеКое от изброените се отнася за Вас относно прекратяване на трудовото правоотношение?Кое от изброените се отнася за Вас относно здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и хигиена на труда?Кое от изброените се отнася за Вас относно социалното ви осигуряване?Кое от изброените се отнася за Вас относно колективно трудово договаряне (КТД)?Кое от изброените се отнася за Вас относно спазването на синдикални права?Кое от изброените се отнася за вас по повод упражняването на сигналната функция на синдикалните организации?Посочете населеното място (област), в което живеете:Към коя федерация, синдикат или съюз към КНСБ членувате?Посочете Вашия пол:Посочете Вашата възраст:При нарушения на трудовите ми и осигурителни права съм търсил съдействие от:Посочете Вашето завършено образование: