Нормативна база

Полезна информация, необходима за Вашето професионално ежедневие.

А. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
Всички нормативни актове на Р България и Европейския съюз се съдържат в компютърния информационен продукт “ЕПИ Нормативни актове” на ИК “Труд и право”.

1. Конституция на Република България

2. Кодекси:

2.1. Административнопроцесуален кодекс;
2.2. Граждански процесуален кодекс;
2.3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
2.4. Наказателен кодекс;
2.5. Наказателно-процесуален кодекс;
2.6. Кодекс за социално осигуряване;
2.7. Кодекс на труда;
2.8. Семеен кодекс.

3. Труд и социална закрила
3.1. Универсални международни актове
3.2. Конвенции на МОТ
3.3. Регионални европейски актове
Европейска социална харта;
Харта на основните права на Европейския съюз;
Директиви на Европейския съюз.
3.4. Законодателни актове на Р България
Кодекс на труда;
Закон за държавния служител;
Кодекс за социално осигуряване;
Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
Закон за уреждане на колективните трудови спорове;
Закон за насърчаване на заетостта;
Закон за здравното осигуряване;
Закон за закрила на детето;
Закон за социално подпомагане;
Наредба за структурата и организацията на работната заплата;
Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя;
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците.

4. Счетоводство и данъци:
4.1. Закон за счетоводството;
4.2. Закон за независимия финансов одит;
4.3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
4.4. Закон за корпоративното подоходно облагане;
4.5. Закон за данък върху добавената стойност;
4.6 Закон за местните данъци и такси;
4.7. Закон за акцизите и данъчните складове;
4.8. Национални счетоводни стандарти.
4.9. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.


5. Гражданско право:
5.1. Закон за пътищата
5.2. Закон за задълженията и договорите;
5.3. Търговски закон;
5.4. Закон за кооперациите;
5.5. Закон за обществените поръчки;
5.6. Закон за защита на конкуренцията;
5.7. Закон за собствеността;
5.8. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
5.9. Закон за устройство на територията;
5.10. Закон за управление на етажната собственост;
5.11. Семеен кодекс;
5.12. Закон за авторското право и сродните му права;
5.13. Закон за защита на личните данни;
5.14. Закон за защита на търговската тайна;
5.15. Закон за мерките срещу изпирането на пари.
5.16. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Б. ПРОЦЕДУРИ И ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:
Всички най-важни административно-правни процедури и приложни документи се съдържат в печатните издания и в компютърните продукти ЕПИ на ИК “Труд и право”.

1. Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор в предприятието
2. Сключване на трудов договор без определен срок
3. Сключване на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)
4. Прекратяване на трудов договор на общи основания
5. Регистрация по реда на ДОПК
6. Регистрация по ЗДДС на данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица
7. Регистрация (Вписване) на едноличен търговец
8. Регистрация на Дружество с ограничена отговорност и Еднолично дружество с ограничена отговорност
9. Договор за поръчка
10. Договор за изработка
11. Договор за търговска продажба
12. Продажба на недвижим имот
13. Договор за банков кредит
14. Издаване на разрешение за строеж
15. Иск за отмяна на решение на общо събрание на търговско дружество по чл. 74 ТЗ

В. КАЛЕНДАРИ:
Пълната информация се съдържа в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК “Труд и право”.

1. Официални празници през 2020 година;
2. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2020 година.;
3. Трудов календар през 2020 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден;
4. Календар на счетоводителя за 2020 година;
5. Календар на осигурителя за 2020 година.

Г. ТАРИФИ, ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ:
1. Правораздавателни органи
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
2. МВР
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
3. Агенция по вписванията
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
4. Адвокати
Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
5. Нотариуси
Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
6. Частни съдебни изпълнители
Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Д. ИНФОРМАЦИОНЕН МАГАЗИН:
Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК “Труд и право”

1. Социални параметри:
Минимална работна заплата за страната за периода 2000 – 2020 година;
Средномесечна работна заплата и средномесечен осигурителен доход;
Максимален размер (“Таван”) на пенсиите;
Общи индекси на потребителските цени;
Таблици за условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

2. Полезни връзки:
сайтове на държавни и обществени институции

Е. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК “Труд и право”.

1. Формули за изчисляване на пенсии;
2. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска информация и за погасяване на публични вземания по давност;
3. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р България;
4. Практическа инструкция за оформяне на документи в администрацията;
5. Система за транслитериране от българска кирилица на латиница.