Федерации, синдикати и съюзи

Твоят синдикат е един от 35-те основни членове на КНСБ, които обединяват над 300 000 български работници и служители от различни сфери на дейност и професии. Запознай се с тях и намери своето място.

1. Синдикат на българските учители (СБУ)
2. Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)
3. Федерация на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ)
4. Синдикат на железничарите в България (СЖБ)
5. Национален браншов синдикат "Водоснабдител" (НБС "Водоснабдител")
6. Национална синдикална федерация "Метал-електро" (НСФ "Метал-електро")
7. Национална федерация на енергетиците (НФЕ)
8. Федерация на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ)
9. Синдикална федерация на съобщенията (СФС)
10. Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП)
11. Независим учителски синдикат (НУС)
12. Федерация на независимите синдикални организации от българската армия (ФНСОБА)
13. Федерация на транспортните синдикати (ФТС)
14. Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГДП)
15. Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" (НБС "ВОН")
16. Федерация на независимите федерации от земеделието (ФНСЗ)
17. Независима синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ)
18. Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ)
19. Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС)
20. Синдикална федерация "Металици" (СФ "Металици")
21. Федерация на синдикатите от военно-промишления комплекс (ФСВПК)
22. Национална федерация на труда "Химия и индустрия" (НФТ "Химия и индустрия")
23. Национален банков синдикат (НБС)
24. Национален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" (НСПС "Огнеборец")
25. Съюз на българските музикални и танцови дейци (СБМТД)
26. Федерация на независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП)
27. Независима синдикална федерация "Култура" (НСФ "Култура")
28. Синдикат "Пътно дело"
29. Моряшки синдикат (МС)
30. Независима синдикална федерация на кооперативните организации (НСФКО)
31. Синдикат на туризма в България (СТБ)
32. Синдикат "Бира, храни и напитки" (СБХН)
33. Синдикат на автотранспортните работници в България (САРБ)
34. Национален радио-телевизионен синдикат (НРТС)

Асоциирани членове

1. Съюз на артистите в България
2. Федерацията на синдикатите от финансовия сектор
3. Българска работническа федерация "Спорт и здраве"
4. Съюз на инвалидите в България

5. Асоциация на българските каскадьори