ВОН-КНСБ подписа споразумение за сътрудничество с представителството на студентските съвети

Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” (НБС “ВОН”) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) подписаха днес споразумение за сътрудничество и партньорство. В Студентския дом в София двете водещи организации в системата на висшето образование и науката бяха представени от лидера на ВОН доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и председателя на НПСС д-р Даниел Парушев.

Взаимодействието между най-големите обществени организации във висшите училища, основано на европейски и национални програмни документи, е важен инструмент за подпомагане и ускоряване модернизацията и интернационализацията на системата. Основната дейност е посветена на защита правата и интересите на българските студенти и преподаватели в контекста на поетите ангажименти като продължение на социалните измерения на Болонския процес.

Целта на споразумението е обединяване и насочване на усилията за осигуряване на необходимите ресурси за институциите за висше образование, в т.ч. достойни доходи за преподавателите, стипендии за студентите и условия за учебна, научна и социална дейност. Двете организации ще реализират партньорство, следвайки своите специфични цели:
– повишаване качеството и конкурентоспособността на българското висше образование;
– продължаваща реформа на системата за финансиране на висшето образование и науката;
– равен достъп до висше образование и увеличаване на дела на завършилите висше образование в съответствие със стратегическите приоритети;
– хармонизиране и актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с изискванията на пазара на труда, очакванията и потребностите на студентите;
– разширяване на формите на е-обучение, стимулиране включването на студенти в научноизследователска дейност, решаване на практически казуси и др.;
– изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшето образование и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с необходимите знания, умения и компетенции, в това число и учене през целия живот;
– поощряване на диалога между преподаватели, студенти и академичните ръководства относно реално участие на студентите в управлението на академичния живот, активното им съдействие за повишаване на качеството на обучение и подкрепа за намиране на работа по време на следване във ВУ;
– ефективно сътрудничество с държавните институции, участия в преговори за законодателни инициативи, както и идентифициране на предизвикателствата пред системата на висшето образование, произтичащи от външната среда и от вътрешните процеси във висшето образование;
– контрол върху изпълнението на законите за висше образование и наука, дейностите по ресорните стратегии и подпомагане структурите на МОН при формулиране на държавните приоритети в областта на висшето образование, отчитайки спецификата на висшите училища по направления и региони.