Пламен Димитров на 109-ата сесия на Международната конференция на труда: Време е за нов социален договор, насочен към човека

Изказване на президента на КНСБ Пламен Димитров в пленарното заседание на 109-ата сесия на Международната конференция на труда от името на българските работници: 

 

Време е за нов социален договор, който трябва да бъде насочен към човека и да гарантира справедливост, основана на правата. Той трябва да включва минимален размер на: 1) универсална гаранция за труд за всички работници, 2) достойни работни места, 3) минимална работна заплата, 4) колективно договаряне, 5) социална защита като универсално право, 6) борба с неравенствата, 7) справедливо данъчно облагане за работниците, 8) безопасни и здравословни условия на труд и 9) възходящо сближаване на доходите.

Трябва да продължим всички социални и икономически мерки в подкрепа на работeщите и бизнеса в България. По този начин бързо ще постигнем приобщаващо възстановяване на икономиката.

Превръщането на безопасните и здравословни условия на труд в едно от основните трудови права би подобрило прилагането на международните стандарти за безопасност на труда и би спомогнало за спазването на правата, заложени в конвенциите.

В момента тежестта от мерките предприети срещу пандемията е легнала върху плещите на младите хора. Това би била една от най-опасните социални патологии произтичащи от COVID-19. Ролята на гаранцията за младежта като инструмент за възстановяване на ЕС и прилагането на ЕССП ще бъде много важна.

По отношение на неравенствата, устойчивата дългосрочна тенденция за увеличаване на богатството в световен мащаб повдига въпроса за справедливото му разпределение между различните групи в обществото. Според годишния доклад на Oxfam (2020 г.) се очаква 500 милиона души да изпаднат в крайна бедност в резултат на тази пандемия, но неравенствата в България бяха изключително високи още преди кризата. България е единствената държава в ЕС, която регистрира коефициент на Джини над 40%.

Осигуряването на свобода на сдружаване и укрепване на колективното договаряне на секторно равнище ще намали неравенствата. Стремежът към справедливо данъчно облагане е подходящ инструмент за тази цел, особено след изявлението, направено от страните от Г-7. В България настояваме за промяна в данъчната система и предлагаме въвеждането на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата. Ние настояваме за намаляване на ставката на основния косвен данък и увеличаване на корпоративния данък. По този начин ще увеличим дела на преките данъци в бюджета и ще намалим дела на косвените, за да постигнем по-голяма данъчна справедливост.

Въздействието на COVID-19 разкри критичните последици от липсата на достъп до социална защита. За съжаление, повече от половината от работещите по света (53%) нямат достъп до каквато и да е форма на социална защита, а по-малко от една трета (31%) имат всеобхватна социална защита в съответствие с международните трудови стандарти.

Системата за социална защита следва да бъде развита като основно човешко право, гарантиращо достоен живот. Това е основната отговорност на правителството.

В тази връзка, в България ние искаме:

  1. Да се увеличи финансирането на разходите за социална защита поне до 20% от БВП до 2025 г .;
  2. Пенсионната система да осигури заместващ доход от най-малко 75-80%, като 60-65% трябва да бъдат гарантирани от разходопокривния стълб на пенсионната система, а 15-20% от капиталовия стълб;
  3. Защитата от безработица трябва да предоставя обезщетения за всички, покривайки поне 60% от пропуснатите доходи за всички работещи, самонаети, домашни работници, свободни професии и „цифрови“ работници.

И накрая, временните мерки по време на пандемията трябва да се превърнат в дългосрочни ангажименти за финансово сигурни, адекватни и всеобхватни системи за универсална социална защита, основани на закона и международните норми.

Запис от изказването можете да видите тук: