КТД за предучилищно и училищно образование бе подписан с Община Тутракан

Колективен трудов договор за системата на предучилищно и училищно образование бе подписан вчера в Община Тутракан. Той потвърждава договореностите в отрасловия колективен трудов договор, като бяха постигнати и по-добри условия при ползване на различен вид платен отпуск.

На подписването на ОбКТД присъстваха кметът на общината д-р Димитър Стефанов, председателят на ОбСО на СРСНПБ Дияна Станкова, председателят на ОбСС, ОКС на НУС Емилия Шарбанова и областният координатор на КНСБ Димитричка Тодорова.

Договорено бе дните, определени като неучебни със заповед на министъра на образованието и науката, началниците на РУО на МОН, кмета на Община Тутракан, както и при принудителен престой до 5 дни не по вина на работниците и служителите и при невъзможност за провеждане на ОРЕС, да се считат за служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от КТ за всички работещи в системата на образованието. Също така денят 25 май за работниците, служителите и директорите, членове на организациите на работодателите и синдикатите, страни по договора, да се счита за допълнителен платен годишен отпуск по смисъла на чл. 156а от КТ, когато в учебното заведение 24 май се отбелязва присъствено с ученици.

Работодателят се задължава и да осигурява по целесъобразност ползване на служебен отпуск за участие в семинари, курсове, научни конференции и др., организирани от МОН, Община Тутракан и учебните звена.

ОбКТД урежда и допълнителен 1 ден освобождаване от работа (при поискване) при встъпване в брак, кръводаряване и смърт на близък над определените в Кодекса на труда 2 дни.

Според договора работодателите и директорите на детски градини трябва да определят и 30-минутна почивка за работещите в рамките на работния ден на основание чл. 151, ал. 1 и 2 от КТ с Правилника за вътрешния трудов ред и при условията на чл.37 от КТ, като създават условия за опазването живота и здравето на децата. Тази почивка не се включва в работното време.