Твоите синдикални права

Правото на членство в синдикатите е част от човешките права на всеки един от нас. Поради тази причина правото на сдружаване  в синдикати за защита на права и интереси е положено във  фундаменталното устройство на всяка държава и на международната общност. В България  синдикалните права са защитени от Конституция на Р.България, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за защита от дискриминация и др., а в международен план най-осезаема защита на това право оказват Всеобщата декларация за правата на човека на Общото събрание на ООН, Конвенции № 87 и 98 на Международната организация на труда, Конвенция на Съвета на Европа за защита правата на човека и основните свободи.

Изброената  правна уредба, а и много допълнителна,  дава възможност на всеки работник или служител в България, без предварително разрешение или външно съгласие, да стане член на синдикат. Всяко ограничение или преследване на синдикалното право се наказва от действащото законодателство.

Членовете на КНСБ получават представителство и защита на следните права:

 • Право на свободен труд, свободен избор на място на работа, професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация;
 • Право на справедливи условия на труд, като продължителност на работния ден, платен годишен отпуск, ежеседмични почивки и др.;
 • Право на безопасни и здравословни условия на труд, незастрашаващи живота, здравето и работоспособността;
 • Право на справедливо възнаграждение и поддържане на нормално жизнено равнище;
 • Право на социално осигуряване, социално подпомагане, закрила срещу бедност и социална изолация;
 • Право на зачитане достойнството на работното място;
 • Право на информация и допитване за решения, които засягат интересите на работниците и служителите;
 • Право на работниците и служителите на защита на вземанията им в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели;
 • Право на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и упражняване на права;
 • Право на преговаряне и сключване на колективни договори и споразумения;
 • Право на трудово-правни консултации и закрила;
 • Право на равни възможности и недопускане на дискриминация;
 • Право на информиране и консултиране;
 • Право на работниците и служителите да предприемат колективни действия, за защита на техните икономически и социални интереси, вкл. на стачка. 

Всички тези права КНСБ защитава чрез участие в тристранния и двустранен диалог, сътрудничество с органи  и организации имащи право на законодателна инициатива, участие в преговори и сключване на договори и споразумения, организиране на протестни и стачни действия, утвърждаване ценностите и механизмите на европейския социален модел, разширяване влиянието на Конфедерацията в гражданското общество чрез сътрудничество с организации, съюзи и движения и т.н.

Сдружаването в синдикати в България има близо 140 годишна традиция. Днес КНСБ е независима организация,  със самостоятелна издръжка и с екип от експерти, които работят всеки ден за да направят живота на  300 000 синдикални членове по-добър и по-достоен.

Горди сме, че сме част от международната  синдикалната общност и продължаваме да пишем нови страници в историята на синдикализма. 

Надяваме се да го правим заедно с Вас!