Информация за правата ви на работното място

Този инструмент е създаден от КНСБ по проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“,  финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

 

СПРЯМО ОТГОВОРИТЕ ОТ ДОПИТВАНЕТО, ВИЖТЕ ДАЛИ СЕ НАРУШАВАТ ТРУДОВИТЕ ВИ ПРАВА:

КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА?

 • Нямам сключен писмен трудов договор
  Трудовият договор се сключва в писмена форма. Това е изискване за валидност на трудовото правоотношение. По време на трудовото правоотношение и след неговото прекратяване липсата на писмен трудов договор Ви лишава от права.
 • Работя на изпитателен срок без сключен трудов договор.
  Изпитателния срок има за цел работодателя да провери качествата на работника да изпълнява дадения вид работа, както и работника да се увери дали работата е подходяща за него. Тази уговорка обаче, може да съществува само при сключен писмен трудов договор.
 • Не ми връчиха копие от уведомлението за регистрация на сключения трудов договор в НАП
  Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Това Ви гарантира, че ще бъдете осигурявани и можете да защитите Вашите права. А
 • Работя без да ми е връчена длъжностна характеристика
  При сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа. Длъжностна характеристика се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването.
 • Не ме запознаха с правилника за вътрешния трудов ред
  Работодателят има задължение да запознае работника или служителите с правилата за вътрешния трудов ред, с вътрешните правила за работната заплата и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Възлагат ми работа, която не е свързана със задълженията ми по длъжностна характеристика
  Работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Единственото изключение е правото на работодателят при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой – докато той продължава. в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
 • Работя от разстояние без мое съгласие
  Работата от разстояние има доброволен характер. Към работа от разстояние може да се премине само по взаимно съгласие.

КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ПО ПОВОД ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА?

 • Бавят ми плащането на месечната заплата
  Работодателят е длъжен в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.
 • Налагат ми глоби/незаконни удръжки към заплатата
  Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: получени аванси;  надвзети суми вследствие на технически грешки; данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; запори, наложени по съответния ред. Не съществува дисциплинарно наказание „глоба“.
 • Не ми заплащат за положен извънреден труд
  Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 50 на сто – за работа през работните дни; 75 на сто – за работа през почивните дни; 100 на сто – за работа през дните на официалните празници; 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.
 • Не ми заплащат за положен нощния труд
  За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата
 • Не получавам допълнително възнаграждение за работата на отсъстващ колега, която аз извършвам
  Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.
 • Не ми плащат командировъчните
  При командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари.
 • Намаляват ми заплатата без мое съгласие
  Трудовото възнаграждение не може да бъде намалявано едностранно от работодателя.
 • Работодателят е въвел неизпълними норми, за да ми заплаща по-малко от минималната работна заплата за страната
  Трудовите норми се определят с оглед установяване на нормална интензивност на труда.
 • Не ми заплащат за положен труд през почивни и празнични дни
  Положения труд през почивни и празнични дни при подневно отчитане на работното време е извънреден труд, който се заплаща с увеличение
 • Времето, изработено над часовете по график при работа на сумирано изчисляване на работното време, не ми се заплаща като извънреден труд
  Часовете изработени над уговорената продължителност на работното време при сумирано изчисляване на работното време се заплащат като извънреден труд в размер на 50 на сто.
 • При работа на сумирано изчисляване на работното време на не ми превръщат нощния труд във дневен и не ми го заплащат
  Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициент 1,1428.

КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ОТНОСНО РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИТЕ?

 • Работя повече от 40 часа на седмица при петдневна работа седмица
  Кодексът на труда урежда, че работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа и тя не може да бъде удължавана, освен в случаите и по реда, предвидени в Кодекса на труда. Ако полагате извънреден труд, работодателят е длъжен да го отчита и заплаща.
  Друга възможна причина да работите повече от 40 часа седмично е налице при работа на ненормиран работен ден и това не е незаконно. Поради особения характер на работата работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време.
 • Работя повече от 12 часа на ден
  По този начин се нарушава минималната Ви междудневна почивка.Това е в противоречие с Кодекса на труда, защото се изисква спазване на минималната междудневна почивка, която е не по-малко от 12 часа между два работни дни. и Но дори и в случаите на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с Кодекса на труда.
 • Почивам между две смени по-малко от 12 часа
  При изготвяне на график за работа на смени работодателят трябва да спази правилото, че работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.Освен това в Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, включително и въпросите, свързани с почивките между две смени.
 • Работя при сумирано изчисляване на работното време и често ме уведомяват за промяна на смените
  В Правилника за вътрешния трудов ред се определя начинът на запознаване на работниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време и от организацията на работата в даденото предприятие може да се направи извода колко често се налага запознаване с графиците и съответно – промени в смените.Промяната на смените зависи от нуждите на предприятието, от естеството и характера на дейността на предприятието.
  Работодателят изменя утвърдените поименни графици през периода, за който е установено сумираното изчисляване:
  -при промяна на числеността на заетите работници и служители;
  -при промяна на други обстоятелства, при които те са утвърдени.
 • Не ме запознават своевременно с утвърдения график за смените при работа на сумирано изчисляване на работното време.
  Това е неизпълнение на задължение на работодателя.В Правилника за вътрешния трудов ред се определя начинът на запознаване на работниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време, за дежурство и за времето на разположение. Когато е уговорено задължение за разположение на работника и служителя, се определя и начинът на уведомяване за явяване на работа.
 • Работя на сумирано отчитане на работното време и почивам по–малко от 24 часа седмично.
  При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде по-малко от 36 часа, но не по-малко от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.
 • Работодателят не ми позволява да ползвам обедната си почивка
  Кодексът на труда задължава работодателя да осигури на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.Това е правило, от което не се допуска отклонение. В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.
 • Работодателят не ми позволява да ползвам две физиологични почивки по 15 мин. дневно.
  Вие имате право на тези почивки съгласно Приложение към чл. 8 от Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, където е казано, че при нормална продължителност на работния ден (8 часа) се дават поне 2 почивки: първата – 2 – 2,5 часа след започване на работата, за да не се нарушава периодът на вработването, а втората – 1,5 – 2 часа след почивката за хранене. Физиологичните режими на труд и почивка са част от работното време или работната смяна, за разлика от почивките по Кодекса на труда.
  Ако отговаряте на изискванията на цитираната наредба, работодателят няма причина/основание да Ви откаже ползването на тези почивки.
 • Полагам извънреден труд без заповед на работодателя
  Трудовото правоотношение е формално и затова се изисква заповед, с която работодателя въвежда извънредния труд. Кодексът на труда изрично посочва, че извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.
 • Работя на работно време с променливи граници и ми се нарушава междудневната почивка от 12 часа
  В предприятия, в които организацията на труда позволява това, може да се установява работно време с променливи граници със заповед на работодателя, като по този начин не може да се нарушава минималната междудневна и междуседмична почивка на работниците и служителите.
 • Работя от разстояние и получавам задачи от работодателя по e-mail/телефон и др. след изтичане на работното ми време
  Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с Кодекса на труда, колективния трудов договор и Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. Също така работното им време се определя при спазване на установената с Кодекса на труда междудневна и седмична почивка и съответства на продължителността на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя. Фактът, че работата от разстояние се извършва извън помещенията на работодателя не е основание той да принуждава работниците да работят и след края на работното време. Кодексът на труда казва какво е работното време на работниците, които работят от разстояние.
 • Майка съм на дете до 6 години и работодателят ме принуждава да давам нощни смени без мое съгласие
  Кодексът на труда категорично забранява полагането на нощен труд от определени категории работници.Изисква се изричното писмено съгласие на майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им. Поради тази причина работодателят нарушава Кодекса на труда, когато Ви принуждава да работите нощна смяна, без да сте дала своето писмено съгласие.

КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ОТНОСНО ОТПУСКИТЕ?

 • Работодателят не ми дава възможност да ползвам целия платен годишен отпуск
  В Кодекса на труда е уредено, че  работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по определен ред, посочен в закона. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.
 • Работя на ненормиран работен ден, а не получавам допълнителен отпуск за това
  Това е неизпълнение на задължение на работодателя, произтичащо от закона. Съгласно Кодекса на труда работникът или служителят има право на не по- малко от 5 работни дни допълнителен платен годишен отпуск за работа на ненормиран работен ден. Ако имате колективен трудов договор този размер може да е и по-висок.
 • Задължават ме да използвам платения ми годишен отпуск през точно определен месец, без да има законово основание за това
  Това е нарушение на законодателството от страна на работодателя, за което бихте могли да сезирате Инспекцията по труда. В Кодекса на труда има няколко основания, при които работодателят може да Ви задължи да ползвате платения си годишен отпуск, тоест без да се изисква Вашето съгласие – по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.
 • Възлагат ми работа по време на отпуск/болничен
  Идеята на Кодекса на труда е, че по време на отпуск, включително и на болничен, работодателят няма право да възлага работа на работника или служителя. Това произтича от текстовете на закона, според който отпускът е по – продължителен период от време, през който работникът или служителят възстановява работната си сила. А по време на болнични работникът се възстановява от определени неблагоприятни събития-например общо заболяване или трудова злополука, като в тези случаи също е недопустимо и нелогично възлагането на работа.На практика дори е и невъзможно изпълнението на трудовите задължения в повечето случаи на отпуск и болничен.
 • Трудоустроен работник съм, а работодателят не ми осигурява ползване на не по-малко от 26 работни дни платен годишен отпуск
  Това е нарушение на закона от страна на работодателя, защото Кодексът на труда е категоричен, че работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. При положение, че има КТД във Вашето предприятие този размер би могъл да е по-висок.
 • Работодателят не ми разрешава да ползвам отпуск за синдикална дейност, договорен в колективен трудов договор
  Този отпуск е право на синдикалните дейци, а създаването на пречки за неговото упражняване е нарушение на законодателството,но и антисиндикално поведение от страна на работодателя. Кодексът на труда предвижда,че за осъществяване на синдикална дейност нещатните членове на централни, отраслови и териториални ръководства на синдикалните организации, както и нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията имат право на платен отпуск в размери, установени в колективния трудов договор, но не по-малко от 25 часа за една календарна година.
 • Работодателят не ми позволява ползване на платен годишен отпуск без да има производствени причини за отлагането
  Кодексът на труда посочва, че ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя – поради важни производствени причини при определени условия, както и от работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
  Работодателят не може да откаже да Ви разреши ползването на платения годишен отпуск, ако не съществуват важни причини за това.
 • Принуждават ме да излизам в неплатен отпуск
  Това действие на работодателя е незаконно. Кодексът на труда  урежда, че работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Този отпуск се разрешава от работодателя, но е необходимо писмено искане от страна на работника или служителя. Без това искане ползването на неплатен отпуск е в противоречие с Кодекса на труда.
 • Работодателят не ми разрешава отпуск по семейни причини
  Това са отпуски като например встъпване в брак, кръводаряване, участие в заседания на специални органи и др.
  Работникът или служителят има право на тези отпуски по силата на закона, а работодателят е длъжен да осигури ползването им, като освобождава от работа работника или служителя, без право на преценка, дали да разреши, или не, съответния вид отпуск и кога да го разреши.
 • Работодателят ме принуждава 4 часа да работя в офиса, а другите 4 часа ги отчита като отпуск
  Това действие на работодателя е нарушение на Кодекса на труда и от една страна може да се разглежда като принудително ползване на платения Ви годишен отпуск, без да сте съгласен/а за това. От друга страна при работен ден от 8 часа работникът или служителят има задължение да ги отработи в помещенията на работодателя, когато става въпрос за типично трудово правоотношение, при пълен работен ден, и е за неопределено време. Специално е казано в закона, че нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. Работният ден от 4 часа е характерен за непълното работно време, а 8 часа всъщност е пълно работно време.
  В трудовия договор на всеки работник или служител изрично се посочва мястото на работа и работното му време – пълно, непълно, намалено и т. н.

КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ?

 • Прекратявано ми е трудово правоотношение устно без да ми е връчена писмена заповед или писмено предизвестие
  Трудовото правоотношение се прекратява единствено писмено, чрез връчване на предизвестие или в случай, че се прекратява трудовия договор без предизвестие с връчване на заповед.
 • След прекратяване на трудовото правоотношение работодателя не ми върна или ми забави трудовата книжка
  При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен незабавно да оформи трудовата книжка и да я предаде на работника или служителя или да посочи кога същата ще бъде предадена. За незаконосъобразно задържане на трудовата книжка работодателя дължи обезщетение.
 • След прекратяване на трудовото правоотношение работодателят не ми изплати последната заплата или обезщетение
  Работодателят е длъжен да изплаща трудовото възнаграждение в договорените срокове, дори и след прекратяване на трудовото правоотношение. Обезщетенията след прекратяване на трудовото правоотношение се дължат до края на месеца следващ прекратяването на трудовия договор.
 • Нямам достъп до трудовата си книжка и др. мои документи
  Работодателят е длъжен да предоставя всички документи от досието на работника или служителя до 14 дни след писменото им поискване. Трудовата книжка се съхранява в работника. В случай, че се съхранява от работодателя, същият е длъжен да я върне незабавно при поискване.

КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ОТНОСНО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ) И ХИГИЕНА НА ТРУДА?

 • Не ми провеждат редовно инструктажи по ЗБУТ.
  Според НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:
  Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място;
  – Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  – Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на работодателя;
  Видовете инструктаж са: начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж, ежедневен инструктаж.
 • Работодателят не ми е предоставил работно облекло.
  Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:
  Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа;
  – Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието;
  – Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място.
 • Работното ми облекло е некачествено/неподходящо.
  Според Наредба за безплатното работно и униформено облекло:
  a. Работното и униформеното облекло трябва:
  – да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;
  – да отговарят на условията на съответното работно място;
  – да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;
  – да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.
  б. Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа.
  в.Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла.
  г. Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.
  д. Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.
 • Работодателят не ми предоставя лични предпазни средства.
  Според Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място:
  При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства.
  – Личните предпазни средства трябва:
  да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
  да отговарят на условията на съответното работно място;
  да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
  да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.
  Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично предпазно средство, те трябва да са съвместими и при едновременното им използване да продължават да бъдат ефективни срещу съответните опасности.
 • Не ми осигуряват консумативи за работа
  Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като работно място и условия в съответствие с характера на работата.
 • Температурата/качеството на въздуха/шума на работа не съответстват на нормативните изисквания.
  Според Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места:
  Работодателят е длъжен да извършва оценка на риска на работното място и при необходимост да прави измервания. (Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни през топлия и през студения период на годината. Може и в един ден, но при най-неблагоприятни условия в предвидените от закона случаи.).
  Ако работодателят не изпълнява задълженията си, Законът дава право да откажете да изпълнявате извършваната от вас работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ви. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за вас.
  Можете и да подадете сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателят.
 • Работодателят не организира безплатни медицински прегледи
  Основният нормативен акт, в който е посочено какви медицински прегледи е задължен да осигури работодателят за работещите и с каква периодичност, е Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците:
  – работодателят е длъжен да осигури следните медицински прегледи и изследвания:
  – анамнеза, която наред с другото включва изясняване наличието на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания;
  – лекарски преглед;
  – измерване на теглото и ръста;
  – измерване на кръвното налягане;
  – ЕКГ;
  – изследване на урина за захар (при лица над 40 години);
  – изследване на урина (определените в наредбата показатели могат да се изследват с тест лента).
  Периодичността на осигурените от работодателя медицински прегледи е:
  – един път на пет години – за работещите на възраст от 18- до 40-години;
  – един път на 3 години – за работещите на възраст над 40-години.
 • Трудоустроен съм, а работата ми не е съобразена с предписанията от здравния орган.
  – Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност.
  – Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се определят ежегодно, но не по-късно от края на януари.
  – Препис от списъка се изпраща на службата по трудова медицина.
  – На заседание на Комисията по трудоустрояване, документирано с протокол, се определят подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда).
  – Задължение на службите по трудова медицина (СТМ) е да разработват препоръки за преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от определена закрила.
 • Не получавам средства за закупуване на очила за работата с видеодисплей.
  Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.).
  – Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове.
  – Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести:
  – преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години;
  – ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.
  – Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи  корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури средствата за своя сметка.
 • Обиждат ме по време на работа / подложен съм на психически тормоз и насилие на работното място.
  – Ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ.
  – В случай, че работодателя не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.
 • Работното ми място не отговаря на ергономичните изисквания.
  Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси са задължителни по отношение организацията и физиологичното нормиране на труда при проектирането и експлоатацията на всички обекти от промишлеността, селското стопанство, търговията, комунално-битовото обслужване и други.
  Работното място трябва да осигурява физиологично издържана работна поза. Механизмите на управление, работните части на машината и разположението на инструментите трябва да са устроени така, че работникът да може да ги достига в седнало положение и да има достатъчно място за краката и коленете през време на работа.
  Столовете и седалките трябва да бъдат устроени така, че да отговарят на естеството на извършваната работа (столове за промишлеността и учреждения; седалки за машини и за превозни средства и т. н.). Те не трябва да ограничават подвижността на тялото при седяща поза.
  Когато характерът на работата позволява, по правило трябва да се поставят подлакетници за поддържане на ръцете. Те трябва да бъдат покрити с пластични въздухопроницаеми материали или кожа.
  По правило трябва да се осигурява поддръжка на краката, особено когато работата изисква столът да бъде с по-голяма височина.
  Работната повърхност трябва да бъде подходящо оцветена, за да създава достатъчен контраст с обработваните предмети и детайли и да бъде матова за избягване на отблясък
 • Работодателят не ме информира за опасностите при работа с опасни химични вещества и канцерогенни.
  Основните нормативните документи, които описват задълженията на работодателя при работа с химични вещества и смеси са: наредба №10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на канцерогенни и мутагени при работа; Наредба №13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа; Закон за здравословни и безопасни условия на труд:
  – Вещества, суровини и материали, които притежават свойства, създаващи риск за здравето, се използват само по технологии, които ефективно предпазват работещите от заболявания и злополуки.
  – Работодателят създава и поддържа картотека на информационните листове за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и препарати.
  – Работодателят се задължава да прилага в работната среда максимално безопасни за човешкото здраве суровини, продукти и технологии;
  – Цялата необходима информация относно свойствата на дадено химично вещество и рискове при работа с него ни дава Информационния лист за безопасност (ИЛБ) и поради това е необходимо работодателят да поддръжка картотека.

 

КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ОТНОСНО СОЦИАЛНОТО ВИ ОСИГУРЯВАНЕ?

 • Назначен съм на една длъжност, а работя друго
  Работодателят внася осигурителни вноски върху всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Той трябва да осигурява работника върху не по-малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и групи професии. За лицата, за които такъв праг не е определен, минималния доход е МРЗ, определена за страната. Над законово определен максимален осигурителен доход не се дължат осигуровки.
 • Работодателят не ми внася осигурителни вноски в определените от закона размери и срокове
  Съгласно българското осигурително законодателство работодателят е длъжен да внася осигурителните вноски за своите работници в размерите, определени за него, съответно за работника по фондовете на държавното обществено осигуряване в срок до 25-то число на месеца, следващ този, през който е положен трудът.
 • Работодателят не ми издава в срок документи за осигурителен стаж, доход или категория труд
  Работодателят е длъжен по искане на работника или негов представител да издава в 14-дневен срок документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и/или категория труд, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи.
 • Работодателят не ми издава безплатно документи за осигурителен стаж, доход или категория труд
  Освен в нормативно установения срок, работодателят е задължен да издава документите, свързани с пенсионните права на лицата напълно безплатно.
 • Работодателят не ми е определил правилно категорията труд
  Работодателят е длъжен до 25-то число на месеца, следващ този на прекратяване на осигуряването да представи на НОИ документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит при него от осигурения. В документа трябва да се впише и съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране, по която предлага да се зачете осигурителния стаж.
 • Работодателят не ми плаща първите три дни от болничните
  Съгласно Кодекса за социално осигуряване работодателят изплаща на осигурения за първите три дни на болничния 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила неработоспособността, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

 

КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ОТНОСНО КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ (КТД)?

 • Работодателят не започва преговори за сключване на ктд в едномесечен срок от поканата.
  Съгласно Кодекса на труда работодателят е длъжен да започне преговори със синдикатите за сключване на КТД в едномесечен срок от отправената покана за стартиране на преговори.
 • Работодателят не предоставя на синдикалната организация поискана/необходима  информация за водене на преговори за КТД
  Съгласно Кодекса на труда работодателят е длъжен да предоставя на представителите на работниците и служителите своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото си състояние, която е от значение за сключването на колективния трудов договор; предоставянето на информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, може да бъде отказано или направено с изискване за поверителност.
 • Отказ от страна на работодателя за договаряне в ктд на клаузи за по-високи работни заплати и/или допълнителни възнаграждения
  Съгласно Кодекса на труда колективният договор не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закон или колективен договор, с който работодателят е обвързан. Съгласно данни на НСИ в предприятията със сключен КТД доходите са с поне 12% по-високи.
 • Отказ от страна на работодателя да бъде вписан сключения КТД в регистъра на инспекция по труда
  Колективният трудов договор се вписва в регистър в инспекцията по труда, в района на която е седалището на работодателя.
 • Работодателят прилага клаузите в ктд спрямо нечленуващи в синдикална организация, страна по договора и/или неприсъединили се към КТД
  Колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация – страна по договора или са се присъединили към него по реда договорен в КТД.
 • Работодателят не изпълнява договорености в КТД
  С подписването на колективния трудов договор страните се задължават да спазват постигнатите в него договорености.При  неизпълнението им от страна на работодателя  синдикалните организации или отделните синдикални членове могат да предявят иска пред съда.

КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА СИНДИКАЛНИ ПРАВА?

 • Противопоставяне на работодателя срещу създаване на синдикална организация
  Правото на синдикално сдружаване е основно трудово право и като такова е защитено в редица международни актове, Конституцията на Република България и Кодекса на труда. В Конституцията законодателят гарантира на всички работници и служители правото да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване и правото на стачка за защита на техните колективни икономически и социални интереси.
 • Действия от страна на работодателя, целящи закриване на синдикална организация
  Съгласно чл. 4 от Кодекса на труда „Работниците и служителите имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой избор синдикални организации, доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави“. Правото на синдикално сдружаване е основно трудово право. Погазването на това фундаментално право е посегателство не само върху синдикализма, но и върху цялото гражданско общество.
 • Намеса на работодателя в дейността на синдикалната организация
  В Кодекса на труда е гарантирано правото на синдикатите свободно и независимо от волята на работодателя да организират своята дейност. Съгласно чл. 33 от Kодекса на труда „Синдикалните организации имат право в рамките на закона сами да изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и представители, да организират своето управление, както и да приемат програми за дейността си“.
 • Натиск от страна на работодателя, върху синдикален лидер/работник/служител, по повод синдикалното му членство
  Недопустимо е преследване на работници и служители за упражняване на синдикална дейност и зачленство в синдикати, както и на уволнения на синдикални лидери, ползващи се от защита в това им качество. Съгласно Кодекса на труда работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.
 • Дискриминация от работодател към работник/служител поради членството му в синдикат
  Правото на синдикално сдружаване е основно трудово право и като такова е защитено в редица международни актове, Конституцията на Република България и Кодекса на труда. В Конституцията законодателят гарантира на всички работници и служители правото да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване и правото на стачка за защита на техните колективни икономически и социални интереси. Недопустимо е преследване на работници и служители за упражняване на синдикална дейност и за членство в синдикати.

Проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.